کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۱۳۸ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

 علوم ارتباطات اجتماعیجلد اول – سال ۱۳۸۷زبان تخصصیضمایرصفت و قیدصفات اشارهمشتقات To beحروف ربطحروف تعریف a و an و theمعرفه یا معلومحروف اضافهجملهزمانهازمان گذشته سادهزمان حال استمراریزمان گذشته استمراریماضی نقلی یا زمان حال کاملزمان حال کامل استمراریماضی بعید. زمان گذشته کاملگذشته کامل استمراریزمان آیندهزمان آینده سادهآینده استمراریآینده کاملآینده کامل استمراریطریقه جمع بستن اسمافعال کمکی معلوم و مجهولجملات شرطینقل قول پرسشی از مستقیم به غیر مستقیمتبدیل نقل قول امری از مستقیم به غیر مستقیمافعال ساده یا مصدر بدون toپرسش کوتاهمتن های انگلیسیآمارآمارعلمجامعهنمونهمتغییراندازه گیریداده های پارامتری و غیرپارامتریجدول توزیع فراوانیتوزیع فراوانی تراکمیحد واقعی طبقات و حدود نمرهنمودارنماهاتوزیع فراوانی و نمودار اجایونقاط درسی یا صدک هانمره های استانداردنمامیانهمیانگیندامنه تغییراتانحراف چارکی (دامنه چارکی متوسط)واریانسانحراف معیارویژگی های منحنی طبیعیمنحنی طبیعی استانداردواریانس جامعه و نمونهواریانس نظامدارواریانس عامل مشترکاحتمالتئوری احتمالاتمحاسبه احتمالجایگشت (تبدیل)توزیع احتمالتوزیع دو جمله ای آزمون فرضیهراه های افزایش توان آزمونعلمویژگی های علمعلوم و علوم انسانیویژگی های علوم انسانیمفهوم تحققتحقیقات کاربردی و بنیادیویژگی های فرآیند پژوهش علمیمنابع شناخت انسانمراحل روش علمیتعاریفانواع فرضیهنظریهمفاهیمسازهمتغییرانواع روش های نمونه گیریمطالعه منابعتحقیق کیفیتحقیق توصیفیتحلیل محتوافرا تحلیلیماهیت کیفیمبانی کلی ارتباطات جمعیواژه و مفهوم ارتباطتفاوت ارتباط و اطلاعمبانی ارتباطات جمعیشناخت فراگرد:Processدسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های آنهانقش های وسایل ارتباط جمعینظریه ارتباط جمعیرویکرد استفاده و خشنودیاصول همرنگی و ناهمرنگیالگوی اثرهای معتدلالگوی اثرهای قدرتمند به سوی یک ترکیبچند نکتهچند نظریه دیگر نظریه کاشتارتباط مدار تطور تاریخی جوامعبخش تکمیلینظریه های نا هماهنگیسمبل ها. نشانه ها. نمادهانحوه ارائه پیامبرنامه ریزی ارتباطات و نظریه های ارتباطینظریه آزادی مطبوعاتمدل توسعه ای رسانه هارسانه های خبری در حکم عوامل قدرتمحورهای اساسی و جایکاه نظریه رسانه هامعیار قدرت در محور عمودیمارکسیسم کلاسیک و رسانه هانظریه سلطه جویی رسانه هارسانه های همگانی و تغییرات اجتماعیجامعه شناسی سنتیبخش تکمیلیاسطوره آزادی فردی و انتخاب شخصیاصول روزنامه نگاریمفاهیم اساسی در خبر نویسیارزش های خبریارزش های دوازده گانهعناصر خبرقواعد تیتر نویسیتنوع در تیتر نویسیتیتر و لیدنقش تیتر در مطبوعاتنقطه گذاری در تیتر(نشانه گذاری)تهیه و تنظیم خبرهای گوناگونخبرهای کوتاه و خلاصه خبرطول جمله و پاراگرافدست نویسی در روزنامه نگاریواژه های بیگانهشیوه نگارش ارقام و اعدادتاریخ معاصر ایران و جهانپادشاهان قاجارمعاهدات دیپلماتیکتحریم تنباکومجلس شورای ملیدوره دوم مجلس شورای ملیحزب اصلاح کلبسلطنت رضاشاهدولت رضا شاه و جامعه ایرانمحمد رضا شاه و اثبات سلطنتاحزاب فعال قبل و بعد از انتخاباتمجلس چهاردهم (اسفند ۱۳۲۲-اسفند ۱۳۲۴)نخست وزیری قوامحزب دموکراتحزب ملت ایرانپیروزی (سی تیر)گروه جدائی طلبانقلاب سفیدتوسعه اقتصادی-اجتماعیسازمانهای امنیتیایران در آستانه انقلابجبهه ی ملیمخالفان روحانی (۱۳۴۲-۱۳۵۶)سازمان مجاهدیناعتراض طبقه متوسطفعالیت های عمده ی مخالفان تا اواخر بهمن ۱۳۵۶تظاهرات ماه محرمنهضت پروتستانپیشگامان علوم جدیدانقلاب صنعتیتسخیر هند توسط اروپائیاناستعمار در آمریکای لاتین  تسلط انگلستان بر هندتاسیس کنگره ی ملی هندعصر میجیتهاجمات فاشیست ها و راه اندازی جنگگستره مدیترانهجلد دوم – سال ۱۳۸۷زبان تخصصیDefining CommunicationThe wide- AngleviewField of ExperienceChannelsDistingushing among Types of communicationInterpersonal communicationMass communication and Tradieional societiesEmerging mass media societiesDefining public RelationsLanguage practiceCondominiums in the Global villageconventional Approaches-AsummarySix major press TheoriesAuthoritarian theorySoviet press TheoryFree presslor Libertarian TheorySocial Responsibility TheoryDevelopment media TheoryDemocratic-participant mediatheoryComprehensionلغت نامه ی ارتباطات بخش اول: ارتباط انسانیبخش دوم: ارتباط انسانیلغت نامه بخش سوم (ارتباطات)لغت نامه ارتباطات بخش چهارم (روزنامه نگاری)واژه نامهآمارهمبستگینمودارهای پراکندگیرگرسیون به طرف میانگینپیش بینی با نمره های خامضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمنماتریس طبقه بندی آمار استنباطیمسائل تک متغیرهمدل خم نرمالبرآورد فاصله ایآزمون فرضیهآزمون خی دو(کا اس کور یا مجذور کای)آزمون کالموگروف- اسمیرنوفآزمون t استودنتآزمون همخوانی مجذور کایاندازه های همخوانیآزمون معنادار بودن همبستگی اسپیرمنضریب هماهنگی یا تطابق کندالآمار استنباطی برای مقایسه گروه های مستقل در متغیر طبقه ایمسائل تجربی و شبه تجربیآزمون uآزمون میانهآزمون کراسکالوالیسمسائل دو متغییرهآزمون t  برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقلتحلیل واریانس یک راههتجزیه و تحلیل واریانس(طرح عاملی)آنالیزهای بعد از واریانسدو متغیره های وابستهآزمون مک نمارآزمون کوکرانآزمون علامتآزمون ویلکاکسونآزمون t برای گروه های همبستهروش تحقیقتحقیق زمینه یابیتبیینواحد تجزیه و تحلیلمصاحبهمراحل اجرای زمینه یابی پرسش نامه ایمزایای تحقیق زمینه یابیتحقیق همبستگیروشهای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیرنمودار پراکندگی و همبستگی نسبی(ایتا)افتماتریس همبستگی و تحلیل عاملیمعنادار بودن همبستگیتفسیر ضریب همبستگیروش علی- مقایسه ایانتخاب گروه های مورد مقایسهآزمایشمفهوم علیتدستکاری متغیرهاویژگیهای آزمایش علمیدقتروایی درونی و بیرونی پژوهشتحقیق آزمایشیپژوهشهای شبه تجربیطرح پژوهشطرح پژوهش به عنوان کنترل واریانسپایه های استنباطی علیطرح های آزمایشیطرح های نیمه آزمایشیطرح های درون گروهیمبانی کلی ارتباط جمعیوسایل ارتباط جمعی و توسعه اجتماعی. اقتصادی و سیاسینگرش های علیتی به ارتباطات و توسعهنگرش های سوداگرا به توسعه و ارتباطاتفرآیند اقتباس از نوآورینگرش ساختار گرا به ارتباطات و توسعهالگوی ارتباطی و توسعهالگوی مارکسیستی- سوسیالیستیالگوی وحدت گرا- رهایی بخشدسته بندی تبلیغاتمغالطه (جمع آوری کارت های یکدست)الگوی گرونیت وهانت در زمینه روابط عمومیارکان روابط عمومیپیکار ارتباطیپیام یک طرفه و دوطرفهنظریه تلقیحرئیکردهای تغییر نگرشنگرش و رفتارفنون اقناعجهت گیری های جدید در نظریه ارتفاع اقناعجدول اقناعبخش تکمیلینظریه طرح ذهنیتعریف و انواع ارتباط جمعیتقسیم بندی ارتباطات از نظر محتواسه شیوه عمده در روابط ارتباطیظهور رسانه های همگانیرسانه های چاپیمنشاء مطبوعات و ظهور روزنامه های تودهرسانه های الکترونیک(رادیو و تلویزیون)عناصر متشکله در تکنولوژی رسانه های تله ماتیکانواع تکنولوژی رسانه های جدیدرسانه ها و کاربرد آنهاکاربد ماهواره های ارتباطیپیام و معنیتفاوت ارتباط غیر کلامیتودهتوده و وسایل ارتباط جمعیارتباطات و انواع پدیده های جمعیالگوهای موجود در علم ارتباطاتنظریه های فرهنگی توده. فرهنگ عامه و فرهنگ نخبگانمدلهای دیگری از ارتباط تودهمنبع- رمز گذار/ گیرنده – رمز خواناصول روزنامه نگاریدروازه بانهامعیار عبور خبرعناصر خبری موثر بر گزینشعوامل درون رسانه ایعوامل برون رسانه ایمدلهای جریان اخبارمقاله نویسیویژگیهای مقاله نویسانعناصر تشکیل دهنده ی مقالهمصاحبهانواع مصاحبهمصاحبه تفسیریمصاحبه فردی- مصاحبه گروهیمصاحبه گستردهگنفرانس مطبوعاتی (کنفرانس خبری)تحقیق قبل از مصاحبهتنظیم مصاحبه هاگزارشانواع گزارششیوه های نگارش گزارشنقش رسانه هاوظایف رسانه های خبریشیوه های روزنامه نگاریخبر توسعه چیست؟معیارهای اخبار توسعهویرایش محتواانواع عکسهای مطبوعاتیتاریخ معاصر ایران و جهانتاریخ معاصر جهاننهضت های مقاومتپیروزی متفقیندوگلکشتار دسته جمعی یهودیانسه حزبیتهدید رژیمراست گرایی دولتسازمان مللپیشرفت رایانه و اطلاعاتآرامش بین المللیمذاکره های سالتمرزهای نو و جامعه بزرگگسترش جامعه اقتصادی اروپاجمهوری پنجمنئوگلیسیماستعمار زدائیظهور سیاسی کشورهای جهان سومسازمانهای بزرگ بین المللیچین و جهان سه قطبیبحران سیاسی آمریکامارکسیسمایجاد اولین چاپخانهوقایع اتفاقیهتحویل جدید در کار روزانهروزنامه های ولایاتگسترش مطبوعات در سال ۱۳۲۵قانون مطبوعاتروزنامه های فکاهیروزنامه ها یا نشریه های زماندارتاریخ مطبوعات

برچسب‌ها: ۱۱۳۸, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید