کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۱۰۳ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییجغرافیای روستاییتعاریف و مفاهیم ده و روستاتعاریف و مفاهیم جغرافیای روستاییاهداف جغرافیای روستاییروش بررسی در جغرافیای روستاییشکل گیری روستا در ایرانطبقه بندی روستاهای کشوراشکال اصلی روستاهاالگوهای سکونتگاه مجتمعالگوی زمین های زراعیطرح خانه های روستاییاصلاحات ارضیاهداف اصلاحات ارضیاصلاحات ارضی در جمهوری اسلامینظامهای اقتصادی و اجتماعی روستایی قبل از اصلاحات ارضینظامهای بهره بردارینظامهای کار گروهیمستثنیات اصلاحات ارضینظامی اداری روستاها بعد از اصلاحات ارضینظامهای اداری و اقتصادی روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامیتحولات تاریخی و اطلاعات جمعیتی روستاهای ایرانوجوه تمایز روستا از شهرتحویل جمعیت روستای در ایرانبررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی طی سه دوره سرشماریتوزیع جمعیت در روستاهای ایرانتوزیع جغرافیایی روستاهای ایران با توجه به جمعیت آنهاتحولات جمعیتی در روستاهای کشورتوزیع جمعیت شهری و روستایی در استان های کشورترکیب جمعیت روستاییحرکات جمعیت روستاییجمعیت زدایی روستاییانواع مهاجرت های روستاییانجمعیت و اشتغال روستاییگروه بندی اجتماع روستاییکارکرد سکونتگاههای روستاییوسعت مزارع و روابط نیروی کارشیوه های تولید زراعی اصول تفسیر عکسهای هوایی و سنجش از دورتعریفی از علم سنجش از راه دورتاریخچه عکسبرداری هوایی و موارد استفاده آنوسایل عکسبرداری هواییاصول برجسته بینی و ساختمان چشمسیستم های برجسته بینیطیف الکترومغناطیسیفیلمهای عکسبرداری هواییظهور و چاپ فیلم و عکساثرجو زمین بر انرژی خورشیداثر عوارض زمین بر انرژی خورشیدضریب انعکاسجذب انرژیانواع عکسبرداری های هواییانواع تصویر و خصوصیات آنهاپدیده جابجایی در عکس هواییاطلاعات حاشیه ای عکس های هواییپوشش مشترک در عکس هواییمحاسبه تعداد عکسهای هوایی هر پروژه ریاضیات و آمار و احتمالاتمجموعه ها و جبرگزاره هاتعریف مجموعهاعمال روی مجموعه هاقوانین دمورگانتعریف گزارهخواص ترکیبات عطفی و فصلیرابطه و تابعتعریف رابطهدامنه تعریف رابطهبرد رابطهتعریف تابعمقدار تابعنمایش یک تابعاعمال جبری روی توابع حقیقیتابع نمایی و نمودار آنتابع لگاریتمی و نمودار آنمعادلات و محورهای مختصات و تصاعدتعریف معادلهمعادلات خطیمعادلات درجه دوم و حل کلی این معادلاتدستگاه مختصات دکارتیدستگاه مختصات قطبیبحث تقارن در محورهای مختصاتانتقال محورهای مختصاتدایرهبیضیفاکتوریلتبدیلاتترکیباتبسط دو جمله ایتصاعد حسابیتصاعد هندسیفرمول فاصله بین دو نقطهمعادله خط راستی که از دو نقطه معلوم میگذردشرط موازی بودن دو خطشرط عمود بودن دو خطتعیین فاصله نقطه از خطفاصله دو خط موازیتوابع هموگرافیکژئومورفولوژیداده های ساختمان زمین شناسیسنگهای آذرین یا درونیسنگهای رسوبیحرکات زمین ساختچین هاگسلها و خمیدگیهاسکوها و ویژگیهای ساختمانی آنهاسیستمهای چین خورده آلپیاشکال اولیه ساختمانیفرسایش کارستیلاپیه هاساختمان سنگهای درونی و دگرگونیساختمانهای آتشفشانیسپرها و گران هوههای قدیمیارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسیانطباق و عدم انطباطفرآیندهای اصلی یا لولیه فرسایشاعمال مکانیکی هوازدگی و تخریباعمال فیزکی و شیمیایی هوازدگی و تخریبخزش لغزشسلولی فلوکسیونشستشوانواع جریانهاحمل آبرفت هابرداشت و رسوبگذاریدشتهای آبرفتیمخروط های افکنهیادگانه های آبرفتییخچالهای ناحیه ای یا قاره ایویژگیهای حرکت یخچالیاشکال تراکمی یخرفت ها هیدرواقلیمکاوشهای جویعناصر هوا شناسیتاثیر حرکات عمومی هوا بر دماتاثیرفعالیتهای انسان بر جوکمربندهای تابشیتابش خورشیدیفرآیندهای انتقال گرماتوازن گرمایی جواثر گلخانه ایبی نظمی در گرم شدن جوماهیت و رفتار بخار آبمنابع رطوبت در جوادوات رطوبت سنجیفرآیند میعانفرآیند بارشاندازه گیری بارشالگوهای مختلف بارشروشهای تخمین بارندگی در سطوح مسطحروابط بین خصوصیات بارشتعریف تبخیر و اهمیت آنتخمین مقدار تبخیر از سطوح آزاد آبتوده های هوامنشا و نوع توده های هواحرکت توده های هواافتاهنگ بی در رو در وضعیت خشک و مرطوبتعادل پایدار وناپایداردمای پتانسیل و دمای معادل پتانسیلفشار هوا و بادعوامل موثر بر جهت بادمشاهدات و اندازه گیری بادواحد ها و مقیاس های اندازه گیریتوفانهای رعد وبرقجبههکم فشار و پر فشارآنتی سیکلونها و انواع هوای وابسته بر آنهامهابرفشار سنج  جیوه ایفشار سنج آنورییدفشار نگارتغییرات فشاراقلیم شناسیانواع نمودارهای اقلیمی جغرافیای شهریتعاریف مورد پذیرش از جغرافیای شهریموثرترین مکاتب بر جفرافیای شهری در سالهای اخیرقلمروهای جغرافیایی شهریدو موج بزرگ در تحولات جفرافیای شهری مطالعات تطبیقی درجغرافیای شهریمطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهریسطوح تحلیلی در جفرافیای شهریتحلیل تصمیمات سیاسی درجغرافیای شهریتحلیل جغرافیایی از نقش دولتهاتحلیل جغرافیایی تاریخی شهرسیاسیت اقتصاد کلان در جعرافیای شهریسیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهریانواع برنامه ریزی های شهریافقهای تازه در جغرافیای شهریشهر در رابطه با جبر تاریخی و جغرافیاییویژگیهای شهری در سیر مونیتنظریات مربوط به پیدایش نخستین شهرهاشهر از دیدگاه معماران و آرشیتکت هاشهر از دیدگاه شهرسازان و مدیران اداری شهرشهر از دیدگاه روانکاوانشهر از دیدگاه عمران گرانشهر از دیدگاه مورخانشهر از دیدگاه جامعه شناسانشهر از دیدگاه بیولوژیست هاشهر از دیدگاه کارشناسان سیبرنتیکشهر از دیدگاه شاعرانجغرافیای سنتی و جغرافیای شهریانقلاب کمی و جغرافیای شهریملاکهای شناخت شهر از روستانگرشهای جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستاموقع مطلق و موقع نسبی شهرهاموقع چهارراهی شهرها در ناحیه متجانسشناخت شهر بر اساس کارکردهای اقتصادیمفهوم شهر شینیمفهوم شهرگراییتفاوت های شهر و شهرکویژگیهای شهرهای جهان سومعوامل موثر در ساخت الگوهای فضاییویژگی بخش مرکزی شهرهامنطقه گذارمنطقه ولگردان شهریپارکهای صنعتیحومه های شهریمرزهای دهشهراقمار شهرشبکه های شهریمفهوم مگالاپلیس یا کلان شهرجغرافیای شهری و بررسی نیازهای جامعهجغرافیای شهری و اقتصاد جهانینقش دولتها و جغرافیای شهریاکولوژی تطبیقی از شهرهااکولوژی فرهنگی و جغرافیای شهریمدل سیاست شهریساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکزساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)ساخت شهر با بررسی آماری (نظریه کالوین اشمید)ساخت ستاره ای شکلساخت چند هسته ای (نظریه چنسی هریس وادوارد اولمن)ساخت عمومی شهرها (نظریه رابرت دیکنسون)ساخت طبیعی شهرهاساخت منطقه واحدهای مسکونی (نظریه جیمز وانس)ساخت پخش مرکزی شهرهاساخت خطی یا کریدوری در مقیاس قاره ای و شبه قاره ای جغرافیای زیستیمفاهیم جغرافیای زیستی و بررسی اکوسیستماکوسیستم و مفاهیم بنیادی آننحوه اخذ وتثبیت انرژی در تولید کننده هازنجیره غذایی و شبکه غذاییساختمان اکوسیستمها از دیدگاه شکل ظاهری و گروه بندی آنهامفهوم چرخه انرژیاشکال انرژیقوانین ترمودینامیکمسیرهای عمده جریان انرژیچرخه کربنچرخه ازتچرخه آبفرآیند فتوسنتزمشخصات عمومی چرخش های بیوژئوشیمیاییاثر دما در توزیع جانوریبارندگیرطوبت هواجو زمینعامل بادعامل آتش و عوامل ادافیکاسیدی شدن شوری و قلیائیتخواص فیزیک  خاک و ناهمواریها توالیتوسعه اکوسیستممکانیسم های کاهش رقابتتنوعتحلیل وبررسی میدان اکولوژیقانون مینیممقانون تحمل یا قانون شلفوردنقش رابطه صید و صیادی در کاهش رقابتتقسیم بندی نتایج رقابتاکوتیپکلاین یا اکوکلاین زبان تخصصیکلمات تخصصی جغرافیای روستاییروابط شهر و روستا و بررسی انواع مدلهامدل پیوستگیمدلهای کارکردیمدلهای مکان مرزیمدل تجمع (انباشت)مدل وابستگیمدل مرکز- پیرامونمنابع آب در روستاهاقناتانواع قنات هاچاهانواع چاه ها در ایرانچشمهآب های سطح الارضتعریف اقتصادزراعتقابلیت و تناسب اراضیشیوه های متداول آبیاریباغداریصید و شکارطبقه بندی صنایع دستی و روستایی در ایرانخدمات (درآمدهای متفرقه)برنامه ریزی و توسعه روستاییمفاهیم و اهداف توسعه روستایی اصول تفسیر عکسهای هواییپاره ای از تعریف و اندازه گیری بر روی عکسهای هواییعوامل موثر به تعبیر و تفسیر عکسهای هواییعوامل اصلی شناخت و تقسیرزمان عکسبرداری هواییابزار تفسیر عکسهای هواییانواع پارالاکس و مقدار آناندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از پارالاکساندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از فرمول جابجاییاندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از طول سایهاندازه گیری ارتفاع وقتی که ارتفاع واقعی هیچ عارضه ای را نداریمانواع روشهای اندازه گیری مساحت در روی عکس هواییاندازه گیری و محاسبه ارتفاع نقاط مختلف عکس هوایی از سطح دریااندازه گیری شیبجهت یابی روی عکس هواییکاربرد عکسهای هوایی در مطالعه ناهمواریهامعیارهای شناسایی ناهمواریها بر روی عکس هواییشناسایی پوشش گیاهیکاربرد عکسهای هوایی در کشاورزیکاربرد عکسهای هوایی در بررسی منابع آبکاربرد عکسهای هوایی در جنگل و مرتعکاربرد عکس هوایی در مطالعات شهریساختار شهریکاربرد عکس های هوایی در مهندسی راه و ساختمانکاربرد عکس های هوایی در امور نظامیتعریف استفاده از زمینعکسبرداری غیر معمولیمقایسه ویژگی های سیستم ایده آل و واقعی سنجش از دورترموگرافهاعوامل موثر در تفسیر تصاویر حرارتیحس کننده های حرارتیمعایب تصاویر حرارتیرادارماهواره هاسیستم های نظاره گر چند طیفیسیستم سنجنده RBVتفسیر اطلاعات حاشیه ای تصاویر سنجنده MSSماهواره های نسل دومماهواره SPOTدستگاههای ترکیب رنگروش محاسبه قدرت تفکیک زمینی آمار و ریاضیات و احتمالاتتعریف حدپیوستگیمشتق پذیری و پیوستگیتعریف ماکزیمم نسبیروش تشخیص ماکزیمم و مینیمم با استفاده از مشتق دومنقطه عطف یک تابعقاعده هوپیتالتعریف انتگرال و دستورهای اساسی انتگرال گیریمحاسبه سطح زیر منحنیمحاسبه سطح محور بین دو منحنیمحاسبه حجم دوارتعریف ماتریستفاضل دو ماتریسمعکوس یک ماتریسدترمینان یک ماتریسپیدا کردن معکوس ماتریس با استفاده از ماتریس الحاقیتعریف آمارتعریف داده و متغیرقوانین جمع در آمارتوزیع فراوانیمعیار معرفی کننده داده هامد یا نماتعریف احتمالقانون جمع در احتمالاتقوانین شمارش در مسائل احتمالاتیقانون تبدیل یا جایگشتتوزیع احتمالمیانگین و واریانس برای یک توزیع احتمال گسستهتوزیع احتمال دو جمله ای یا Binomialمیانگین و انحراف معیار توزیع دو جمله ایتوزیع نرمال ژئومورفولوژیجریان هواچهره های کاوشی فرسایش بادیقلوه سنگهای چند وجهی (منشوری)یاردانگهااعمال مکانیکی در فرسایشاعمال شیمیایی و زیستی در تحول اشکال ساحلیتاثیر نوسان سطح دریاها در اعمال مکانیکیتاثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیاییدخالتهای خارجی دخالت عوامل فرسایشی خشکیهانقش عوامل خشکی در شکل زایی کمربند ساحلینقش عوامل خشکی در تدارکات رسوب برای فرسایشچهره های متنوع فرسایش انسانیژئومورفولوژی ایران خطوط اساسی ویژگیهای طبیعی ایرانتحولات تکتونیکی سرزمین ایراننظریه های جدیدجنبشهای کالدوین و هرسی نینحرکات کوهزایی آلپیگسل های مهم ایرانگنبدهای مهم نمکیشرایط اقلیمی نئوژنتحولات اقلیمی کواترنر وشواهد و نظریه هادوره های بارانیدریاچه نمک یا کویر قمماهیت و کیفیت اقلیم ایران در کواترنر هیدرواقلیمبرگابنفوذ و مکانیسم آناستفاده از منحنی نفوذمعرفی آبهای زیر زمینیتخلخل مواد رسمیحرکت آب در خاک و قانون دارسیانواع لایه های آبدارخصوصیات حوضه های آبریزمساحت و محیط حوضه و طول آبراهه اصلیارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعاتشیب حوضهاندازه گیری عمق و سرعت جریان آبهیدروگراف واحدروندیابی سیلمتغیرهای هیدرولوژیکیتحلیل فراوانیهامیانه نما انحراف از میانگینانحراف از معیارتوزیع پیرسون تیپ ۳تحلیل خطرها در هیدرولوژیتخمین دادههای غیر موجودفرسایش و انواع آنحمل رسوبمحاسبه دبی متوسط مواد معلقواحدهای اندازه گیری کیفیت آبعناصر سمی و سنگینعوامل کنترل کننده آب و هوای ایرانانرژی تابشی خورشیدناهمواریهاگردش عمومی هواتاثیر همسایگان بر آب و هوای ایرانتاثیر دما بر آب و هوای ایرانتاثیر فشار بر آب و هوای ایرانتاثیر رطوبت بر آب و هوای ایرانبارندگیبررسی درجه حرارت و بارندگی در ناحیه خزری جغرافیای شهریاواین شهرها در تاریخمورفولوژی شهرهای یونانیمورفولوژی شهرهای رومی مورفولوژی شهرهای دوره رنسانسطبقه بندی شهرهای ماقبل صنعتیشهرهای صنعتیمورفولوژی شهرهای اسلامیشهرهای فرا صنعتیمفهوم مادر شهرسه ویژگی مهم مادر شهرتوپوپرافی اجتماعی مارد شهرهاحوزه مادر شهرنتایج توسعه ناموزون مادرشهرها و حل این مشکلالگوهای قضایی مادر شهرهابررسی تاثیرات شهرهای بزرگواسطه های تجاری و سیستم جهانی مادرشهرهامراحل تکوین و روند سیستم جهانی مادرشهرهاتاثیرات متقابل شهر و روستامفهوم شهر نشینیشهر در برابر روستا  در برنامه ریزی توسعهمفهوم شهر گراییفرصت های اشتغال در شهرهامراحل تحلیل کارکرد شهرها در توسعه روستاییبرخورد سیستمی در جغرافیای شهریمدل تغییرات سیستم های شهریتحلیل سیستمهای سکونتگاهی و عوامل موثر در آنبررسی سیستم های شهری در دوره های مختلف تاریخشهر به عنوان یک سیستم سیاسیشهر به عنوان یک سیستم اقتصادینظریه مکان مرکزیمفهوم آستانه و حوزه نفوذ کالا و خدمات در نظریه مکان مرکزیسیستم های ناحیه ای (ناحیه به عنوان یک سیستم)ویژگی های ساختار جمعیتی شهرهای کشورهای رو به رشدسیاست تمرکز زدایی فضاییسیاستهای فضایی و مدلهای توسعهجفرافیای شهری و نظریه های اجتماعیاقتصاد نفت و شهرهای جهان سوموابستگی به اقتصاد جهانیتقسیم بین المللی کار و شهرهای جهان سومتجدد طلبی و شهرهای جهان سوماستراتژی توسعه وسیاست شهریمفهوم شهرشهر و شهرنشینی در دوره باستان قبل از اسلامشهر و شهرنشینی در دروه معاصرتحولات شهر و شهرنشینی در جمهوری اسلامیمکان گزینی شهرهای ایران در عرض های مختلف جغرافیاییموقعیت ناحیه ای شهرهای ایرانروابط سلسله مراتبی شهرهای ایرانویژگی های اقتصادی شهرهای ایران در چار چوب تحولات اقتصادی کشورطرح های شهری درنظام جمهوری اسلامی ایرانطرح های جامع و تفضیلیایجاد شهرهای جدید جغرافیای زیستیارتباط جغرافیای زیستی و اقلیم شناسیمفهوم هواشناسی و آب و هواشناسیاصول و اهداف تقسیم بندی اقلیمینحوه انتخاب ضوابط در تقسیم بندی های اقلیمیتقسیم بندیهای آب و هوایی مبتنی بر تلفیق دو عامل دما و بارندگیمفهوم تیپ بیولوژیکطیف زیستیمفهوم فورماسیونتقسیم بندی فورماسیونهاانتخاب فورماسیونها با بیومها یا زیستگاه هاسازنده های درونی و پراکندگی بیوم هاساوانچاپارال یا پوشش درخچه ای فشردهمحیط طبیعی اقیانوس (دریایی)شرایط زیست محیطی و عملکرد اکوسیستم ها در دریاهاتولید کنندگان و مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان در محیط طبیعی اقیانوسیچرخش مواد مغذینگرشی بر یکی از مفیدترین جانوران دنیا در محیطهای طبیعیویژگیهای زیست محیطی ایرانویژگیهای آب و هواییویژگیهای جغرافیایی جانوریمنابع طبیعی و ثرورتی ایراناکوسیستم ناحیه خزریاکوسیستم نواحی کوهستانیاکوسیستم نواحی بیابانی و حاشیه کویریاکوسیستم های علفزار (استپی)بحرانها و اختلالها و آلودگی های زیست محیطی ایرانآلودگی آبآلودگی هوابررسی آلودگی محیط و تخریب منابعآلودگی محیط و انواع آلودگیمنابع و آلاینده هاباران اسیدیمساله ازنتخریب منابع به ویژه چرخش های بیوژئوشیمیایی کره زمیننقش انسان در تغییر حوزه انتشار مسیر تحول جانداران زبان تخصصیChapter Four

برچسب‌ها: ۱۱۰۳, منابع آزمون کارشناسی ارشد, سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید