کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۱۰۶ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی و تغذیهفیزیولوژی ورزشی و تغذیهانواع برنامه های تمرینیسه نوع عضلهسارکومرنظریه لغزش فیلامانانواع واحدهای حرکتیویژگی های تارهای FT – STتولید نیروکنترل عصبی حرکتسلسله رویدادها در پتانسیلمیانجی های عصبیدستگاه عصبیوظایف تشکیلات شبکه ایدوکهای عضلانیقشر حرکتی اولیهسازگاریهای عصبی – عضلانی با تمرینات مقاومتیهیپرتروفی عضلهانواع تمرینات مقاومتیدستگاههای انرژیفسفریله شدن اکسایشیدستگاههای انرژیآزاد هیدروژن طی گلیکولیزاکسیداسیون چربی هاآزاد شدن انرژی از پروتئینروش اندازه گیری انرژیوام اکسیژنگرمازایی ناشی از تغذیهسرنوشت اسید لاکتیک در حالت غیر فعالتنظیم هورمونی در ورزشهیپوفیزلوزالمعدهکلیه ها رشد وتکامل حرکتیرشد وتکامل حرکتیدیدگاه رشدمرحله پیاژهدیدگاههایی در مورد رشدطبیعت در برابر تربیتنمو جسمی ، بالیدگی و فرآیند افزایش سناندازه گیری مستقیم بالیدگیمنحنی نمودستگاه اسکلتیدستگاه عضلانیدستگاه عصبیرفتار حرکتی اولیهرفلکس های دوره طفولیتانواع استرسی (چنگ زدن  ) یادگیری حرکتیمقدمه ای بر یادگیری و اجرای حرکتاجزای تشکیل دهنده برای اجرای ماهرانه حرکتطبقه بندی مهارتهاپردازش اطلاعات و تصمیم گیریزمان واکنش و تصمیم گیریانواع زمانهای RTانواع پیش بینیراهبردهای پیش بینیتصمیم گیری و اجرای تحت تنش و انگیختگیاصل U وارونهاثر انگیختگی و نوع مهارتانگیختگی زیاد و پردازش اطلاعاتگوش به زنگ بودن و یا Panic یا آشفتگیشناسایی محرک و پردازش اطلاعات به صورت موازیتحریک دوگانه مربوط به پردازش اطلاعات در مرحله برنامه ریزی پاسخفریب دادن و ارتباط آن بادوره بی پاسخی روانشناختیآزمایش گاما – دیسیستم های سه گانه حافظهکمک های حسی به اجرای ماهرانهمنابع اطلاعات حسیسیستم های کنترل حلقه بستهکنترل حلقه بسته در مدل مفهومیویژگی های حلقه بستهتکالیف حرکتی مجرد و کوتاه مدتپاسخ های رفلکسی در مدل مفهومینقش زمان حرکتاصول کنترل بعدیبنیایی در مدل مفهومیایجاد حرکت و برنامه های حرکتیکنترل حلقه بازویژگی های حلقه کتنرل بازبرنامه حرکتی به عنوان یک سیستم کنترل حلقه بازکنترل حلقه باز در مدل مفهومیسه شاخص اصلی برای برنامه حرکتیبرنامه های حرکتی تعمیم یافتهاصول کنترل حرکتی و دقت حرکتمشخصه های تغییر ناپذیر در یک برنامه حرکتی تعمیم یافتهزمان بندی نسبی ، یک عامل تغییر ناپذیرزمان بندی نسبی تغییر ناپذیر و انواع حرکتطبقات مختلف حرکات زمان بندی نسبی متفاوتی داردتعیین کننده های دقت در حرکات سریعسرعت حرکت ، مسافت حرکت و دقت حرکتمنابع خطا و حرکت های سریعفرآیندهای همرا با تغییر پذیریاستثناهای مبادله سرعت – دقتتفاوت های فردی و توانایی های حرکتیمطالعه تفاوت فردیدو جزء تشکیل دهنده تفاوت های فردیاسطوره های مربوط به توانایی های حرکتیطبقه بندی مهارت و تحلیل تکلیف حرکتییادگیری حرکتی ، مفاهیم و روش هامحدودیت های منحنی های اجراآثار اجرای تمرین در مقابل آثار یادگیری آنطرح های انتقال در آزمایشگاه و دنیای واقعیانتقال یا دگیریآماده سازی و راهبردهای طرح ریزی تمریناصول بنیادی تمرینفنون راهنماییتمرین ذهنیتمرین کلی در برابر تمرین بخش بخشسازماندهی و برنامه ریزی تمرینبرنامه ریزی تمرین مسدود و تمرین تصادفیتمرین متغیر حرکات اصلاحیمفاهیم پایه در حرکات اصلاحیسازو کار فیزیولوژیکی حفظ تعادلتعامل اطلاعات برای حفظ تعادل بدنحفظ فرضی ثقلرشد جسمانیچهار الگوی رشد قد و وزننسبت های بدناندازه گیری سنخ بدنعلل و عوامل بروز ناهنجاریهاناهنجاریهای اندام فوقانیکج گردنینشانه هاتمرینات تقویتیانواع تقسیم بندیعوارضنحوه بررسی و ارزشیابیانحراف جانبی لگنآثار عوارض گرد پشتیابزارهای اندازه گیریگود پشتی آسیب شناسی ورزشیاصول عمومی آسیب های ورزشیشکستگیعلایم شکستگیآسیب های رباط مفصلیانواع در رفتگیانواع آسیب های عضلانی – وتریپارگی عضلانیخونریزی عضلانیآسیب های وترالتهابآسیب کیسه های زلالیبیماریهای مفصلیکوفتگیبیومکانیک آسیب های ورزشیکششتراکمپیچششکستگی چوب تربررسی آسیب دیدگی بخش های مختلف بدن بیومکانیک ورزشیانواع حرکتانواع حرکت در ورزشتوصیف حرکات خطیشتاببردارحرکت پرتابیتوصیف حرکت زاویه ایواحدهای اندازه گیری در حرکت زاویه ایجنبش شناسی خطی در رابطه با ماده،جرم و نیروقوانین نیوتنانعطاف پذیریانواع چرخشفشارانرژی کشیدگیجنبش شناسی زاویه ایبرآیند گشتاورشرایط تعادلانواع اهرم هاپایداریتشابهات قوانین نیوتن درباره حرکتنیروهای مرکز گرا و گریز از مرکزمکانیک جسم سیالاهمیت ترکیب و ساختمان بدن در تعیین وزن مخصوصشکل کششاثر مگنوس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنیاهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیریضرورت سنجش و اندازه گیریاهداف سنجش و اندازه گیری و ارزشیابیکیفیت های مطلوب در روش اندازه گیریراه حل اساسی اندازه گیریانواع پایانیخطاهای معیار اندازه گیریهدف های تربیتیمفاهیم اندازه گیری و ارزشیابیانواع ارزشیابیتفاوت ارزشیابی هنجاری با ارزشیابی ملاکیمفاهیم اندازه گیریمقیاس های اندازه گیریروشهای تهیه جداول و رسم نمودارهای داده هامعیارهای مرکزیمیانگینمیانهویژگی های میانهنماد ( مد )ویژگی های نماکاربرد میانگین ، میانه ، نما در توصیف داده ها مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشینظریات مدیریت دسته بندی گوردن جویتنظریات سازمانی ( کلاسیک )نظریات انسانی ( نئوکلاسیک )نظریه سیستم های اجتماعی (۱۹۵۰به بعد )انواع سیستمسیستم مدیریتسازمانصف و ستادمدیریتنقش های مدیریتی از دیدگاه هرینتزبرگمهارتهای مدیریتیسطوح مختلف مدیریتاثر بخشی و کارایی مدیریتآشنایی باسازمانهای ورزشی داخلی و بین المللیسازمانهای ورزشیاجلاس IOCدرآمد هر فدراسیونجایگاه ورزش در ساختار نظام دولتیوظایف سازمان تربیت بدنیشورای سازمان تربیت بنیسازمان اداری و تشکیلاتی سازمان تربیت بدنیسازمان اداری و تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی و آموزش و پرورشبرنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزشانواع برنامه ریزیفرایند برنامه ریزی جامعبرنامه ریزی عملیاتیشیوه های برنامه ریزی عملیاتیموارد استفاده از پرتفرآیند تنظیم شبکه پرتسازماندهی در تربیت بدنی و ورزشفرآیند سازماندهینمودار سازمانیشیوه های ترسیم نمودار سازمانیتنویض اختیار و عدم تمرکزسازمانهای بین المللی ورزش حرکت شناسیسطوح حرکتیمفصلنقش عضلاتاهرم هاکمربند شانه ایحرکات کمربند شانه ایعضلات ناحیه کمربند شانه ایعضلات حرکت دهنده بازوعضلات چرخش دهنده سردستیتجزیه و تحلیل حرکت های دست ا زمفصل شانهآرنج وساعدحرکات مفاصل آرنج و ساعدعضلات حرکت دهنده مفاصل آرنج و ساعدمچ و انگشتانساختار مفصلی و حرکاتعضلات مچ و کف دستتجزیه و تحلیل عضلانی انتهای فوقانی بدنرانساختمان استخوانی و مفصلیلیگامنتهای مفصل رانحرکات مفصل رانعضلات مفصل رانزانوساختاری استخوانی  فیزیولوژی ورزشی و تغذیهسازگاریهای متابولیک با ورزشسازگاری با تمرینات هوازیسازگاریهای عضلانیسازگاری با تمرینات بی هواز یکنترل قلبی عروقی هنگام ورزشقلبدستگاه عروقیخونمویرگهابهره گیری از اکسیژن میوکاردسوخت وساز قلبیتوزیع خونبرون دهی قلبواکنش قلب و عروق به ورزشجذب اکسیژن (اختلاف A-VO )ماهیت خاص حجیم شدن ناشی از تمرینتنظیم تنفس هنگام ورزشتنفسانتقال اکسیژنتنظیم تهویه ریویمشکلات تنفسی در هنگام ورزشمحدودیت های تنفسی در اجرای فعالیت های ورزشیتنظیم تنفسی تعادل اسیدی – بازیساختار و عملکرد ریویحجم و ظرفیت ریهفضای مرده فیزیولوژیتبادل و انتقال گازپویایی تهویه ریویکنترل غیر شیمیاییتهویه ریوی هنگام تمرینتنظیم اسید و بازتهویه ریویتیر کشیدن پهلوسازگاریهای قلبی تنفسی با ورزشسازگاریهای تنفسی باتمرینسازگاریهای متابولیکعوامل موثردر واکنش به تمرین هوازی اثر عوامل محیطی بر عملکرد ورزشیاختلالات ناشی از گرماعوامل موثر بر از دست دادن گرمای بدنپاسخهای فیزیواوژیک به فعالیت بدنی در سرمادرمان هیپو ترمیمحیط های کم فشا ر فعالیت بدنی در ارتفاعپاسخهای قلبی عروقی در ارتفاعسازش پذیری در ارتفاعمشکلات بالینی اقامت در ارتفاعخطرا ت تهدید کنندهتعیین کمیت تمرینات ورزشیپیش بینی سندرم پیش تمرینیبی تمرینیتغذیه و غذاهای نیرو بخشاسیدهای چربویتامین  هاموا د معدنیتعادل آب در ورزشعملکرد معدی – روده ای در هنگام ورزش رشد وتکامل حرکتیرفتارحرکتی در کودکانمهارتهای جابجاییویژگی ابتداییمهارتهای پرتابیدریافت کردنمهارتهای انتقال وزنپیشرفت کمی دراجرای حرکتراه رفتن یادگیری حرکتیبازخورد برای یاد گیری مهارتطبقه بندی بازخوردچگونگی استفاده از خبرهای بازخوردی دریاد گیریبازخورد خلاصه برای افزایش یادگیریبازخورد میانگینکاربرد اصولطبقه بندی تکلیفسازماندهی تمرین به وسیله مراحل یادگیریبحث انتقالانتقالانتقال دوسویهنظریه های انتقال دوسویهاستنباط یادگیریفلات اجراشیوه آموزشادراک مشاهده گر از مشاهده در خلال مشاهده نمایش مهارتنحوه نمایش مهارتآموزش کلامیبازخوردشیوه های گوناگون بازخورد افزودهارائه بازخورد از روش نمایش کینماتیکزمانبندی بازخوردفاصله تاخیر KRتواتر بازخورداهمیت تغییر تمرینتغییر پذیر کردن تمرینفرضیه بسطتمرین انبوه حرکات اصلاحیناهنجاریهای اندام تحتانیزانوی پرانتزیتمرینات کششیکف پای صافکف پای گودانگشت چکشینشستنارگونومیراه رفتنراه رفتن ناهنجاروضعیت بدنی و فعهالیت های ورزشیورزش های راکتیورزش های میدانیورزش های سالنیورزش های رزمیعوارض چرخش پا به عرض آسیب شناسی ورزشیالتهاب مفصلیالتهاب کیسه زلالیاستریناسپرینخون مردگیاسترس فراکچرکشیدگی زائده ای آپوفیز آولشنانحراف پاآماس پرده ضریع استخوان پاشنهشکستگی قاپپارگی تندون آشیلاسپیلنت قلم پاکبودی ساق پاارزشیابی صدمات رانواسپرین لیگامنت های جانبیآسیب می نیسکچارلی هورسآسیب های کفلاسترین کشاله رانستون فقراتاسپرین کمری – خاجیگردنشکستگی غضروف گردندستشکستگی کالیسشکستگی بند انگشتانساعدآرنجکمربند شانهشکستگی ترقوهاسپرین مفصل اخرمی – تر قوه ایشکستگی اپی فیزالتهاب تندون عضله دو سر بیومکانیک ورزشیمبانی مکانیکنحوه تاثیر گرانش بر اجرای ورزشکارانتقال مرکز گرانشبردارهای نیروحرکتاندازه حرکتاصطکاکانواع اصطکاکتاب و چرخشگشتاورسرعت زاویه ایلختی چرخشی (دورانی)اندازه حرکت زاویه ایتکنیک هولاهوبتوازن، تعادل و پایداریپایداری چرخشیعوامل تعیین کننده پایداری چرخشیپایداری چرخشی در پیچ خوردن و چرخشسیالاتفشار هیدروستاتیکوضعیت غوطه وریلزجت یا ویسکوزیته سیالدراگ سطحدراگ موجرانش حلقه ای سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنیمعیارهای پراکندگیانواع مقادیر پراکندگیواریانس و انحراف استانداردضریب تغییراتنقاط و مرتبه های درصدی و طرز تهیه نورم هامرتبه درصدیمنحنی طبیعینمره استانداری zکاربرد و ویژگیهای نمره استاندارد Zهمبستگینورم یا هنجارهاضریب تعییناندازه گیری قدرت و استقامت عضلانیآزمونهای مربوط به قدرت پویااستقامت عضلانیانعطاف پذیریتعادلسرعتآمادگی قلبی تنفسی مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشیمدیریت مالی عمومی کشورجایگاه سازمانی مدیریت مالیطبقه بندی فصول و مواد هزینهتعریف بودجهانواع درآمداصول بودجه بندی انواع بودجهبودجه ورزش در آموزش و پرورشمدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزشاصول قابل توجه در تشکیل جلساتتنظیم صورت جلسهمدیریت اردوهای ورزشی آموزش در فضای بازنوع اردوارزشیابی در سازمانهای ورزشیاهداف ارزیابیمقررات و سیاست های مسابقات و رویکردهای ورزشیچیدمان تیم ها (سیدینگ)جدول یک حذفیجدول دو حذفیجدول دوره ایجدول آسیاییجدول المپیک حرکت شناسیعضلات رانزانوساختار لیگامنتیتجزیه و تحلیل تمرینان انتهای پایین تنهحرکات مفصل زانوعضلات رانیمچ پا و پاساختار استخوانیرباط هاعضلات ناحیه مچ پا و پاستون مهره هاساختار استخوانیمهره های گردنیمهره های کمریحرکت های ستون مهره هاعضلات عمل کننده روی ستون مهره هاعضلات ناحیه شکمحرکت های لگن خاصرهتجزیه و تحلیل عضلانی تمرینات تنه وانتهای تحتانی بدنتمرینات قدرتی، ساختار و عملکردحرکات ساده تنهحرکات ساده اندام انتهایی فوقانیحرکات ساده اندام انتهایی تحتانیتجزیه و تحلیل مهارت های پیچیده ورزشیپرتاب دیسکعضله های شرکت کننده در عمل ضربه پادوچرخه سواری 

برچسب‌ها: ۱۱۰۶, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید