کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۲۰۱ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زمین شناسی

زمین شناسی – چینه، رسوب و فسیل شناسی، نفت زمین شناسی ایرانپوسته زمین ایرانموقعیت ایران در گذشتهعملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایرانگسلهای مهم ایراناساس تقسیم بندی زمین شناسی ایرانتقسیم بندی زمین شناسی ایرانگرانیتهاپالئوزوئیک در ایرانسنگ شناسی و پترولوژیتعاریف و واژه هامنشاء ماگماهاتبلور ماگماهاوجود آب در ماگمامراحل مختلف انجماد ماگماهاتوده های نفوذی هم شیب با سنگ درونگیرتوده های نفوذی متقاطع با سنگ درونگیرانواع مخروط آتشفشانیدلیل تفاوت رنگ ماکروسکوبی سنگهای آتشفشانی قدیمیروشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرینرده بندی کانی کیفیرده بندی کانی کمیرده بندی شیمیایی – کانی شناسیرده بندی شیمیایی سنگهای آذرینسنگهای آذرین کوارتزدارسنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپاتوئیدسنگهای آذرین دارای فلدسپات و فلدسپاتوئیدسنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئیدسنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئیددارسنگهای اولترابازیکلامپروفیرهالامپروئیت هاپترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادیسیستم تکی یا یگانهسیستمهای دوتاییسیستمهای سه تاییتاثیر فشار بر روابط فازهاشناخت دگرگونیتغیر و تبدیل در کانیها و سنگهاعوامل دگرگون سازفشارهای موثر در دگرگونیزونهای دگرگونیرشد کانیهارشد پورفیروبلاستهااقسام دگرگونیاتومتامورفیسمپاراژتزدرجات دگرگونیرخساره های دگرگونی زبان تخصصیزمانهاالگوهای تائید و تصدیقوجه مجهولجملات سببیجملات شرطینقل قولاشکالات مخصوص در زبان انگلیسیواژگاندرک مطلب زمین شناسی نفتتوزیع جغرافیایی مناطق نفت خیزسن زمین شناسی سنگهای مخزن نفت دارتاریخچه اکتشاف نفتسیالات زیر سطحی مثل آب و هیدروکربندمای زیر سطحی(Subsurface Temperature)فشار زیر سطحی (Subsurfase pressure)ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن هاخواص شیمیایی نفت خامتقسیم بندی نفت خام (Classification of Crude Oil)معتبرترین تقسیم بندی تیسوت و ولتهتقسیم بندی نفت از نظر سنیتقسیم بندی کروژن هاارتباط زایش هیدروکربن با عمقمحصولات بعدی کروژن، تشکیل نفت و گازسه مرحله اصلی تبدیل ماده آلی به نفتتاثیر فعالیت های میکروبیتجزیه بیوشیمیاییمهاجرت هیدروکربن هامکانیسم مهاجرت نفتانتشار، انباشته شدن نفت و جریانفرآیند کمپکشن (Compaction)مهاجرت ژانویهانواع مهاجرت های ثانویه از لحاظ مسافتمهاجرت و تجمع نفت و گازعوامل مهم در مهاجرت ثانویهمکانیسم مهاجرت ثانویهتجمع نفت درون مخازنعوامل توقف نفتمایعات درون مخازن نفتانواع آب ها در مخازن نفتپوش سنگسنگ مخزن ناهمگنی در مخازنپتروگرافی ترکیبیپارامترهایی که برای ویژگی هیدرولیکی مهم هستنددیاژنز در محیط های دیاژنزیانواع تخلخل اولیهانواع تخلخل ثانویهانواع اصلی تخلخلروشهای اندازه گیری تخلخلانواع تراواییمخازن هامحیط های قاره ایمحیط های حد وسطدیرینه شناسیکلیات دیرینه شناسیرده بندی موجودات زندهقوانین نامگذاریطریقه نامگذاری گونه هاشرایط تشکیل انواع فسیل هاموارد استفاده از فسیل هاعلل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسیتقسیم بندی کف دریا و محیط آبیانواع موجودات دریاییمیکروپالئونتولوژیروزن داران (فرامینیفرا)تزئینات صدفاکولوژی فرام هاتوصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیککلیاتی درباره ی خانواده ی اربیتولینیدهمطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیکخانواده هتروهلیسیدهخانواده گلوبرترونکانیده (کرتاسه بالا)کلیاتی درباره ی خانواده ی نومولیتیدهخانواده ی دیسکوسیکلینیدهفرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیکمیکروفسیلهای پلاژیک سنوزوئیکمیکروفسیلهای غیر فرامینیفرکالپیوتلیدهاالیگوستژینا (کسی اسفرها)استراکوداکنودونت هارادیولاریادیاتم هاکوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آمیکروپالئونتولوژی جلبک هاپالینولوژی و پالینومرف هابریوزوآ رسوب شناسیذرات رسوبی  تشکیل دهنده رسوبتقسیم بندی سنگ های رسوبیگروه اول ذرات رسوبی آواریگروه دوم ذرات جامد شیمیایی وبیوشیمیاییگروه سوم ذرات پیرو کلاستیکی یا آذر آواریبافت یا تکستور رسوبیطبقه بندی اندازه دانه های آواری بر حسب (Ø,mm )روشهای اندازه گیری قطر دانه هااندازه گیری قلوه سنگهاانواع منحنی های گرانولومتری یا دانه بندیفرمولهای اندازه گیری کچ شدگیتشخیص محیط رسوبینامگذاری رسوبات بر اساس اندازه دانه هاشکل دانهعوامل موثر در مورفولوژی ذراتآرایش دانه هامچوریتی بافتی در ماسه سنگ هابافت سنگ های آهکیتخلخلنفوذپذیری چینه شناسیتعریف علم چینه شناسیهدف چینه شناسیچینه و چینه بندیسطح چینه بندیاصول سه گانه ای که علم چینه شناسی بر آنها مبتنی استرخسارهمحیط های رسوبی و رخساره های حاصل از این محیط هامحیط های قاره ایمحیط های حد وسطمحیط های دریاییتقسیمات لیتورالسکانس هاتعیین سن سنگهاسطوح چینه بندی همراه با گسستگی رسوب گذارینقوش اولیه یا اصلینقوش حاصل از عملکرد امواج بدون دخالت جسم خارجی بر سطح چینه بندینقوش حاصل از عملکرد جریان ها بدون دخالت جسم خارجینقوش حاصل از جابجا شدن اجسام خارجی در امواج و جریانهاانرژی وزن رسوبات جدیدتر بر روی سطح چینه بندی قدیمی و نقش آنانرژی حرارتی خورشید و اثر آن بر سطوح چینه بندینقش های زیستیانواع گسستگیهای پر اهمیتگسل هاگسترش افقی واحدهای رسوبیتقسیمات چینه شناسیمشخصات یک واحد چینهتقسیمات سنگی چینه شناسیواحدهای زیستی  چینه ایطبقه بندی تقسیمات زمانی چینه شناسیطبقه بندی تقسیمات زمان زمین شناسیبیوستراتیگرافی   زمین شناسی ایراندرون مزوزوئیک در ایرانچینه شناسی مزوزوئیکدگرگونی و ماگماتیسم تریاسماگماتیسم و دگوگونی ژوراسیکماگماتیسم و گرگونی کرتاسهچینه شناسی دوران سنوزوئیک در ایرانماگماتیسم سنوزوئیک در ایراندوره کواترنر ایرانکانسارهای کرومیتکانسارهای آهنکانسارهای مسکانسارهای سرب و رویکانسارهای فسفاتکانسارهای زغال سنگکانسارهای نفت سنگ شناسی و پترولوژیساخت و بافت سنگهای دگرگونی و اقسام سنگهای دگرگونیترکیب شیمیاییبافت و ساخت در سنگ های دگرگونیانواع بلورهااقسام فابریک هاسری کریستالوبلاستیشیستوزیته یا فابریک شیستیفابریک گنیسیاقسام سنگهای دگرگونیانواع هورنفلس ها بر حسب سنگ مادرسنگهای دگرگونی دینامیکیانواع میلونیت هاسنگهای دگرگونی درجات بسیار شدیدسنگهای غیر کربناتهسنگ شناسی رسوبیرسیدگی (مچوریتی) بافتیرسیدگی (مچوریتی) کانی شناسیخرده سنگهاسنگ های آواری دانه متوسطخصوصیات پتروگرافی و منشاء و محیط رسوبی و تکتونیکی انواع ماسه سنگ هاسنگ های آواری دانه درشتبرش هاسنگ های تخریبی دانه ریز (گل سنگ ها)شیل هاسنگ های شیمیایی و بیوشیمیایی غیر کربناتهشورابهای دریاییمحیط های دریاییمحیط های غیر دریایی یا قاره ایسنگهای کربناتهاووئیدهارده بندی سنگهای آهکیطبقه بندی کولواندیاژنز سنگهای کربناتیدولومیتی شدن زبان تخصصیدرک مطلب تخصصیعبارات و یا اصطلاحات فعلیصفات مرکبصفات مرکب با شکل ing افعالDo. Makeمصدور کاملمصدور استمراریفرق Participle And Gerundطرز تشخیص وجه وصفی از اسم فعلزمین شناسی نفتنفت گیرها و انواع تقسیم بندی نفت گیرهانظریه ساختمانیوجود گاز یا نفت در مخزنتوزیع نفت در داخل مخازننفت گیرهای ساختمانینفت گیرهای گسلینفت گیرهای مرکبانواع نفت گیر بر حسب نوع گسلنفت گیرهای چینه ای اولیه در رسوبات کربناتهریف های جدیدعوامل موثر در شکل نهایی هسته دیاپیرنمکیترکیب گنبدهاتقسیم بندی گنبدهای نمکیانواع مکانیسم نیروهای محرک مخازن هیدروکربنی  بازیافت ثانویه و ازدیاد بازیافت نفتآب روبیتزریق آب در مخازن همگنتزریق آب در مخازن هتروژنتزریق گاز مخلوط نشدنیتزریق گاز مخلوط شدنیتزریق دی اکسید کربنمتدهای بازیافت حرارتیتزریق دوره ای بخاراحتراق درجاگرمایش الکتریکی و الکترومغناطیسیایجاد شکستگی با استفاده از انفجار هسته ایاستفاده از پلیمرهاپارامترهای کنترل کننده ازدیاد برداشت از مخازن نفتیالگوی چاه های تزریقتاثیر ساختار منافذ مخزن بر روی ضریب بازیافتمکانیسم محرکه مخازنانواع روش های خارج کردن نفتمتد اکتشافیسرمتهگل نگارنقل سنجیانواع لاکهالاگ نوترونلاگ Densityلاگ Sonicلاگ شیب سنجلاگ پتانسیل خود زالاگ پرتو گامانقشه ها و مقاطع عرضی متداول در زمین شناسی نفت انواع نقشه های زیر سطحیمقاطع عرضیدیرینه شناسیشاخه اسفنج هاطبقه بندی اسفنج هاشبه اسفنج هااکولوژی اسفنج هااستروماتوپوریداشاخه آرکئو سیاتاشاخه نرم تنانرده گاستروپودا (شکم پایان )رده لامکی برانکیارده سفالوپوا یا سرپایانشاخه بازو پایانشاخه بند پایانشاخه خارپوستانزیر شاخه آستروزوآرسوب شناسیفرایندهای رسوبیمعادله برنولیفرایندهای حمل و نقل و رسوبگذاریطرز تشکیل جریانهای تور بیدایتیرسوبگذاری ذرات معلقدر محیط های رسوبی Eh وpHهوازدگیساختمانهای رسوبیساختمانهای رسوبی اولیهساختمان های رسوبی اولیه فیزیکیلایه یا طبقهساختمانهای درون لایهعلائم سطح لایهعلائم سطح زیرین لایهساختمانهای تغییر شکل یلفتهساختمانهای رسوبی ثانویهساختمانهای رسوبی اولیه فیزیکیآنالیز جریانهای قدیمهدیاگرام گل سرخیروش ترسیمیتعاریف چینه شناسینشانه های تشخیص نا پیوستگی هانشانه های تشخیص نا پیوستگی ها از گسله هاانواع رخساره های کربناته و ساختمانهای حاصل از آنهادریاچه های جزر و مدیساختمانهای ریفیطبقه بندی ریفهاشرایط اقلیمی خشکخلاصه ای از حوادث و فرایندهای کاربردی چینه نگاریحد و مرز دورانهاپالئو مگنتیسمبررسی چینه شناسی دوران زمین شناسیاز نظر چینه شناسیاز نظر کوه زاییدوران پالئوزوئیکبررسی چینه شناسی دوران دوم وسوممزوزوئیککوهزایی دوران دومسیستم های دوران دومکرتاسهدوران سنوزوئیک  زمین شناسی – مهندسی – آب شناسی زمین شناسی ایرانپوسته زمین ایرانموقعیت ایران در گذشتهعملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایرانگسلهای مهم ایراناساس تقسیم بندی زمین شناسی ایرانتقسیم بندی زمین شناسی زاگرس از نظر اشتوکلینگرانیتهاپالئوزوئیک درایرانسنگ شناسی و پترولوژیتعارف و واژه هامنشاء ماگماهاتبلور ماگماهاوجود آب در ماگمامراحل مختلف انجماد ماگماهاتوده های نفوذی هم شیب باسنگ درونگیرتوده های نفوذی متقاطع  شیب باسنگ درونگیرانواع مخروط آتشفشانیدلیل تفاوت رنگ ماکروسکوپی سنگهای آتشفشانی قدیمیروشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرینرده بندی کانی شناسی کیفیرده بندی کانی شناسی کمیرده بندی شیمیایی – کانی شناسیرده بندی شیمیایی سنگهای آذرینسنگهای آذرین کوارتز دارسنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپا توئیدسنگهای آذرین اساسا فلدسپا توئید دارسنگهای اولترابازیکلامپروفیرهالامپروئیت هاپترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادیبخش دوم – سیستم تکی یا یگانهبخش سوم – سیستمهای دوتاییبخش چهارم – سیستمهای سه تاییبخش پنجم – تاثیر فشار بر روابط فازهاشناخت د گرگونیتغییر و تبدیل در کانیها و سنگهاعوامل دگرگون سازفشارهای موثر در دگرگونیزونهای دگرگونیرشد کانیهارشد پورفیرو پلاست هااقسام دگرگونیاتو متا مورفیسمپاراژانزدرجات دگرگونیرخساره های دگرگونی زبان تخصصیزمانهاالگوهای تایید و تصدیقوجه مجهولجملات سببیجملات شرطینقل قولاشکالات مخصوص در زبان انگلیسیواژگاندرک مطلب زمین شناسی ساختمانیاسترسانواع تنش و علامت مولفه های تنش و واحدهای تنشتنش های اصلیحالات مختلف میدان تنشمولفه های تنش در یک بعد (تنش یک محوره )مولفه های تنش دردو بعد (تنش صفحه ای )مولفه های تنش در سه بعد ( تنش سه محوره )بیضوی تنشتغییر شکلاندازه گیری تغییر شکلاندازه گیری تغییر شکل طولی با استفاده از دایره موهرپارامترهای زاویه ای تغییر شکلاندازه گیری تغییر شکل برش در براکیوپودها و اسپریفرهاتغییر شکل غیر همگنبیضوی تغییر شکلساخت های ایجاد شده در مرزحالت برش محضحالت برش سادهاستفاده از بیضوی تغییر شکل در تعیین ساز و کار گسلچینطبقه بندی چین هاسیستم چینهاعوامل موثر بر طول موج چین خوردگینحوه تشکیل چینهاساختهای دیگر مرتبط با چین خوردگینمایش چین هاقانون V آب شناسیکلیاتاهمیت استفاده از آبهای زیر زمینیمنشاء آبهای زیر زمینیخصوصیات سنگ شناسی مخزن آب زیرزمینیتوزیع آب در زیر زمینمنطقه تهویهمنطقه اشباعسفره آبهای زیرزمینیانواع سفرهآبدهی مجازحرکت آب زیر زمینیقانون دارسیردیابی حرکت آبهای زیر زمینیتعیین سن آبضریب قابلیت انتقالنقشه های ترازآب زیر زمینیحل چند مسئله با کمک قانون دارسیهیدرولیک چاه ها (جریان آب از سفره به چاه )معادلات جریان شعاعی در اطراف چاه هارژیم دائمرژیم موقتجریان چاه در نزدیک یک رودخانهجریان چاه در نزدیک لایه های غیر قابل نفوذسیستم های چند چاهیافت چاهاندازه گیری ضرایب هیدرو دینامیکیچاه های مشاهده ایروش های اندازه گیری ضرایب هیدرو دینامیک در سفره های تحت فشارروش استفاده از آزمایش برگشت یا جبرانآب در زمین و لایه های آبدارچگالی ظاهرینگهداشت ویژه (SR )سطح ایستاییضریب ذخیره یک لایه آبدارآبدهی مجاز یا برداشت قابل اطمینان  سطح ایستایی ، سفره آب زیر زمینیمنطقه تبخیر و تعریقمخزن تاخیریخصوصیات سنگها از نظر آبداربودنقانون دارسی ابتدایینقشه های ایزو پیزمسالهانتشار هیدرو دینامیکمدول بالکعوامل دیگر موثر در نفوذ پذیریفرضیات دو پوییقانون پیوستگیهیدرو گرافمطالعات خصوصیات هیدرولیکی چاه هااندازه گیری ضریب آب گذری و ضریب ذخیره ( آزمون پمپاژ )چاه های ناقص زمین شناسی مهندسیمکانیک خاکروابط وزنی و حجمیدانه بندیحدود آتر برگساختمان خاکتراکم و دانسیته نسبیآب در خاکتحکیم و نشست خاکتنش در خاک و مقاومت برشی خاکهادوایر مورتعیین پارامترهای مقاومت برشی با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهیتنش در خاک تعیین ضریب الاستیسیتهویژگی های اندکس سنگهاویژگی های مکانیکی سنگهارده بندی مهندسی سنگ بکررده بندی مهندسی توده سنگسنگها در کاربردهای مهندسی دیرینه شناسیکلیات دیرینه شناسیرده بندی موجودات زندهقوانین نامگذاریطریقه نامگذاری گونه هاشرایط تشکیل انواع فسیلهاموارد استفاده از فسیلهاعلل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسیتقسیم بندی کف دریا و محیط آبیانواع موجودات دریاییمیکرو پالئو نتولوژیروزن داران ( فرامینیفرا )تزئینات صدفاکولوژی فرام هاتوصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیککلیاتی درباره خانواده اربیتولینیدهمطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیکخانواده هترو هلیسیدهخانواده گلوبوتر نکانیده (کرتاسه بالا )کلیاتی درباره خانواده نومولیتیدهخانواده دیسکوسیکلینیدهفرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیکمیکروفسیلهای غیر فرامینیفرکالپیونلیدهاالیگوستژینا (کلسی اسفرها)استراکوداکنودونت هاداریولاریادیاتم هاکوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آمیکروپالئونتولوژی جلبک هاپالینولوژی و پالینومرف هابریوزوآ  زبان تخصصیدرک مطلب تخصصیعبارات و یا اصطلاحات فعلیصفات مرکبصفات مرکب با شکل ing افعالDo.makeمصدر کاملمصدر استمراریفوق Participle And Gerundطرز تشخیص وجه وصفی از اسم فعل سنگ شناسی و پترولوژیساخت و بافت سنگهای دگرگونی و اقسام سنگهای دگرگونیترکیب شیمیاییبافت و ساخت در سنگ های دگرگونیانواع بلورهااقسام فابریک هاسری کریستالوبلاستیشیستوزیته یا فابریک شیستیفابریک گنیسیاقسام سنگهای دگرگونیانواع هورنفلس ها بر حسب سنگ مادرسنگهای دگرگونی دینامیکیانواع میلونیت هاسنگهای دگرگونی درجات بسیار شدیدسنگهای غیر کربناتهسنگ شناسی رسوبیرسیدگی (مچوریتی ) بافتیرسیدگی (مچوریتی) کانی شناسیخرده سنگهاسنگ های آواری دانه متوسطخصوصیات پتروگرافی و منشاء و محیط رسوبی و تکتونیکی انواع ماسه سنگ هاسنگ های آواری دانه درشتبرش هاسنگ های تخریبی دانه ریز (گل سنگ ها)شیل هاسنگ های شیمیایی و بیوشیمیایی غیر کربناتهشورابهای دریاییمحیط های دریاییمحیط های غیر دریایی یا قاره ایسنگهای کربناتهاووئیدهارده بندی سنگهای آهکیطبقه بندی کولواندیاژنز سنگهای کربناتیدولومیتی شدن زمین شناسی ایراندوران مزوزوئیک در ایرانچینه شناسی مزوزوئیکدگرگونی و ماگماتیسم تریاسماگماتیسم و دگرگونی ژوراسیکماگماتیسم و دگرگونی ژوراسیکماگماتیسم و دگرگونی کرتاسهچینه شناسی دوران سنوزوئیک در ایرانماگماتیسم سنوزوئیک در ایراندوره کواترنر ایرانکانسارهای کرومیتکانسارهای آهنکانسارهای مسکانسارهای سرب ورویکانسارهای زغال سنگکانسارهای نفت زمین شناسی ساختمانیزمین شناختی ساختمانی و تکتونیکتقسیم بندی گسله هامشخصات انواع گسل هاارتباط زمین لرزه با نوع گسلاصطلاحات و پدیده های مرتبط با گسلدگر ریختی فرادیواره تراست هاشکستگیها مرتبط مرتبط با مناطق گسلیطرز تشخیص ساز و کار گسل با استفاده از لایه های و نقشهساخت های دو بعدیساخت های یک بعدیساخت های میله ای یاستون هاساخت سایه فشاری یا حاشیه فشاریرابطه ساخت های خطی با چین خوردگی هادرزهاطبقه بندی درزه هاتحلیل دینامیکی درزه هامکانیسم ایجاد درزه هارگه Veinمکانیزم نفوذ مواد آذریننا پیوستگی هانشانه های تشخیص ناپیوستگی هامحاسبه ضخامت و عمق لایهروش محاسبه ای تعیین عمق لایهجدایش قاره هاگسترش بستر اقیانوس هافرضیه انبساط زمینپیدایش زمین ساخت ورقه اینظریه زمین ناودیسچرخه ویلسونپوستهگوشتههستهایتوسفر و استنوسفرایزوستازیشواهد زمین شناسی جدایش قاره هاشناخت آب و هوای دیرینهشواهد دیرینه شناسیمغناطیس دیرینهمقاومت ترادیسینیروی مکش گودالسنگ شناسی پشته های اقیانوسیگسل های ترادیسی و تراگذرگسل های امتداد لغز قاره ایپوستگاه سه گانهریخت شناسی عمومی مناطق فرورانشدرازگودال های اقیانوسیفعالیت های آذرین درونی و بیرونیاشاره به زمین ساخت زاگرس زمین شناسی مهندسیعوامل موثر در ناپایداری دامنه هاانواع گسیختگی ای دامنه ایتحلیل پایداری شیبهاکنترل و پایداری سازی شیبهاشناسایی منطقه ایاکتشافات زمیننقشه های زمین شناسی مهندسیطرحهای سد سازیطرح های راه سازیابنیه مهندسیبهسازی زمینطرحهای پی سازیمقدمه ژئوفیزیکانواع روش های ژئوفیزیکیروش مقاومت الکتریکیلرزه شناسی آب شناسیراههای بهره برداری از آبهای زیرزمینیتوسعه چاهچشمه هاآزمایش افت و آب دهی یا پلکانیکیفیت آبهای زیر زمینیخصوصیات فیزیکی آبهای زیر زمینینفوذ آب شور در لایه های آبدار ساحلی دیرینه شناسیکلیات دیرینه شناسیرده بندی موجودات زندهقوانین نامگذاری طریقه نامگذاری گونه هاشرایط تشکیل انواع فسیلهاموارد استفاده از فسیلهاعلل انقراض موجودات زنده در زمانهای مختلف زمین شناسیتقسیم بندی کف دریا و محیط آبیانواع موجودات دریاییمیکروپالئونتولوژیروزن داران ( فرامینیفرا )تزئینات صدفاکولوژی فرام هاتوصیف تعدادی از فرامینیفری شاخص پالئوزوئیککلیاتی درباره ی خانواده ی اربیتولینیدهمطالعه سیستماتیک فرامهای پلاژیکخانواده هترو هلیسیدهخانواده گلوبوتر نکانیده (کرتاسه بالا )کلیاتی درباره ی خانواده ی نومولیتیدهخانواده ی دیسکوسیکلینیدهفرامینیفرهای پلاژیک سنوزوئیکمیکروفسیلهای غیر فرامینیفرکالپیونلیدهاالگوستژینا (کلسی اسفرها)استراکوداکنودونت هارادیولاریادیاتم هاکوکولیتو فوریدا یا کوکولیتوفیسه آمیکروپالئونتولوژی جلبک هاپالینولوژی و پالینومرف هابریوزوآشاخه اسفنج هاطبقه بندی اسفنج هاشبه اسفنج هااکولوژی اسفنج هااستروماتوپوریداشاخه آرکئوسیاتاشاخه نرم تنانرده گاستروپودا (شکم پایان)رده لامی برانکیارده سفالوپودا یا سرپایانشاخه بازوپایانشاخه خارپوستانزیر شاخه آستروزوآ    زمین شناسی – اقتصادی، پترولوژی ، تکتونیک زمین شناسی ایرانپوسته زمین ایرانموقعیت ایران در گذشتهعملکرد فازهای مختلف کوهزایی در ایرانگسلهای مهم ایراناساس تقسیم بندی زمین شناسی ایرانتقسیم بندی زمین شناسی زاگرس از نظر اشتوکلینگرانیتهاپالئوزوئیک در ایران سنگ شناسی و پترولوژیتعاریف و واژه هامنشاء ماگماهاتبلور ماگماهاوجود آب در ماگماها مراحل مختلف انجماد ماگماهاتوده های نفوذی هم شیب با سنگ درونگیرتوده های نفوذی متقاطع با سنگ درونگیرانواع مخروط آتشفشانیدلیل تفاوت رنگ ماکروسکوپی سنگهای آتشفشانی قدیمیروشهای رده بندی سنگهای آذرین و پترولوژی سنگهای آذرینرده بندی کانی شناسی کیفیرده بندی کانی شناسی کمیرده بندی شیمیایی – کانی شناسیرده بندی شیمیایی سنگهای آذرینسنگهای آذرین کوارتزدارسنگهای آذرین بدون کوارتز و فلدسپاتوئیدسنگهای آذرین دارای فلدسپات و فلدسپاتوئیدسنگهای آذرین اساسا فلدسپاتوئیددارسنگهای اولترا بازیکلامپروفیرهالامپروتیت هاپترولوژی بخش ۱- مفاهیم بنیادیسیستم تکی یا یگانهسیستم های دوتاییسیستم های سه تاییتاثیر فشار بر روابط فازهاشناخت دگرگونیتغیر و تبدیل در کانیها و سنگهاعوامل دگرگون سازفشارهای موثر در دگرگونیزونهای دگرگونیرشد کانیهارشد پورفیروبلاستهااقسام دگرگونیاتومتامورفیسمپاراژنزدرجات دگرگونیرخساره های دگرگونی زبان تخصصیزمانهاالگوهای تائید و تصدیقوجه مجهولجملات سببیجملات شرطینقل قولاشکالات مخصوص در زبان انگلیسیواژگاندرک مطلب زمین شناسی ساختمانیاسترسانواع تنش و علامت مولفه های تنش و واحدهای تنشتنش های اصلیحالات مختلف میدان تنشمولفه های تنش در یک بعد (تنش یک محوره)مولفه های تنش در دو بعد (تنش صفحه ای)مولفه های تنش در سه بعد (تنش سه محوره)بیضوی تنشتغییر شکلاندازه گیری تغییر شکلاندازه گیری تغییر شکل طولی با استفاده از دایره موهرپارامترهای زاویه ای تغییر شکلاندازه گیری تغییر شکل برش در براکیوپودها و اسپریفرهاتغییر شکل غیر همگنبیضوی تغییر شکلساخت های ایجاد شده در مرزحالت برش محضحالت برش سادهاستفاده از بیضوی تغییر شکل در تعیین ساز وکار گسلچینطبقه بندی چین هاسیستم چین هاعوامل موثر بر طول موج چین خوردگینحوه تشکیل چین هاساختهای دیگر مرتبط با چین خوردگینمایش چین ها قانون V چینه شناسیتعریف علم چینه شناسیهدف چینه شناسیچینه و چینه بندیسطح چینه بندیاصول سه گانه ای که علم چینه شناسی بر آن مبتنی استرخسارهمحیط های رسوبی و رخساره های حاصل از این محیط هاانواع محیط های قاره ایمحیط های حد واسطمحیط های دریاییتقسیمات لیتورالانواع سکانس هاتعیین سن سنگهاسطوح چینه بندی همراه با گسستگی رسوب گذارینقوش اولیه یا اصلینقوش حاصل از عملکرد امواج بدون دخالت جسم خارجی بر سطح چینه بندینقوش حاصل از عملکرد جریانها بدون دخالت جسم خارجینقوش حاصل از جابجا شدن اجسام خارجی در امواج و جریانهاانرژی وزن رسوبات جدیدتر به روی سطح چینه بندی قدیمی و نقش آنهاانرژی حرارتی خورشید و اثر آن بر سطوح چینه بندینقش های زیستیانواع گسستگیهای پر اهمیتگسل هاگسترش افقی واحدهای رسوبیتقسیمات چینه شناسیمشخصات یک واحد چینه شناسیتقسیمات سنگی چینه شناسیواحدهای زیستی چینه ایطبقه بندی تقسیمات زمانی چینه شناسیطبقه بندی تقسیمات زمان چینه شناسیبیوستراتیگرافی زمین شناسی اقتصادیتعاریف و واژه های مربوطهکانی هامراحل معدن کاریرده بندی مواد معدنیاشکال مهم ذخایر معدنیانواع سنگ میزبانکانسارهای هوازدهذخایر ایزو متریکذخایر صفحه ایکنترل کننده های ساختمانیکنترل کننده های شیمیاییبافت و ساخت ذخایر معدنیبافتهای اولیهبافت ثانویهنحوه تشکیل ذخایر معدنیمنشاء سیالات کانه دارنحوه مهاجرت سیال کانه دارنحوه ته نشینی مواد معدنیکاهش درجه حرارت و فشارساختمانهای مناسب جهت تشکیل ذخایرایزوتوپهای پایدار و انکلوزیونهای سیالروش محاسبه ایزوتوپهای اکسیژن و هیدروژنعوامل موثر در تغییر ترکیب ایزوتوپی گوگردعوامل موثر در شدت و گسترش آلتراسیونکانسارها و ارتباط آنها با تکتونیک صفحه ای ژئوشیمیزمین در ارتباط باکیهاننظریه ای پیرامون تشکیل جهانتشکیل منظومه  شمسیمنظومه شمسینظریاتی پیرامون منشاء منظومه شمسیمحدودیتهای موجود در روش طیف نگاری و خورشیدیسیارات اصلیشهاب سنگهاآئرولیت هاآکندریتقوانین موجود در فراوانی عناصرنظریاتی پیرامون منشاء عناصرداده های لرزه ای درون زمینچگالی درون زمینتوصیف ساختمانی جبه از نظر پولنساختارهای درونی زمینساختار منطقه ای زمینترکیب شیمیایی پوسته زمینترکیب شیمیایی تمام زمینتفریق اولیه عناصرعوامل موثر در توزیع عناصر ( تفریق اولیه عناصر )طبقه بندی ژئو شیمیایی عناصر – ماهیت ژئو شیمیاییتاریخ پیش زمین شناسی زمینعلت تفاوت ترکیب بین سیارات با توجه به تشکیل از منشاء مشابه (  خورشید )عقاید مختلف در تشکیل پوستهترمودینامیک و شیمی بلورهاحالات مادهحالات بلورین واصول ساختار بلوریساختمان سیلیکاتهاانرژی شبکه بلورهاایزومورفیسمجایگزینی اتمیپلی موفیسم ( چند شکلی )تقسیم بندی فلدسپات هافلدسپاتوئیدهاتبلور ماگماعوامل موثر در سرنوشت یک عنصر ماگما

برچسب‌ها: ۱۲۰۱, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مجموعه زمین شناسی

برچسب ها :


شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید