کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۳۰۹ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور

مهندسی کشاورزی – علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات کشاورزیتعاریفانواع طرحهای آماریروشهای مقایسه بین میانگین تیمارهامقایسه توکی با SNKمشاهدات جفت شده و جفت نشدهبرآورد کرت از دست رفته در طرح RBCDطرح بلوکهای کامل تصادفی با چند مشاهده در هرحرکتطرح مربع لاتین با بیش از یک مشاهده در هر واحد آزمایشیضریب تغییرات ( CV )مقایسه گروهی تیمارهامقایسات مستقل وغیرمستقلنحوه نوشتن ضرایب اورتاگونالآزمایشات فاکتوریل ( چند عاملی )مدل آماری آزمایشات فاکتوریلآزمایشات فاکتوریل سه عاملیطرحهای کرت خرد شدهطرح اسپیلت بلوکتعریف علم ژنتیککروموزومهاژنآللتقسیم میوز IIچرخ سلولیآزمایشات مندلپدیده مختلف اپیستازیروابط بین جنسیت و صفاتنظریه لیون نظریه جبران مقداریپیوستگی ژنها ( لینکاژ )آمیزش آزمون ( تست کراس ) سه نقطه ایشجره نامهنحوه به ارث رسیدن یا الگوی توارث صفاتتوزیع دو جمله ایتوزیع چند جمله ایتغییر تعداد کروموزومهاتغییر در ساختمان کروموزومگروه های خونیبیوشیمی ژنتیکساختمان DNAساختمان RNAسیسترون بیوشیمیمنابع آبتعاملا ت هیدروفوبیک PHو خواص بافری PHکربوهیدراتهامشتقات قندهااسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین هاطبقه بندی اسیدهای آمینهخواص شیمیایی اسیدهای آمینهپلی پپتیدها وپروتئین هاچربیها ( لیپیدها )واکنش های تری آسیل گلیسرولفسفولیپیدهااسفنگولپیدها و گلیکو لیپیدهالیپو پروتئینهاEnzymesنحوه عمل آنزیم هاعوامل موثر بر سرعت واکنشهای آنزیمیفعالیت مولکولی آنزیمرابطه میکائیلیس و منتونترکیبات مهار کنندهکوآنزیم هانامگذاری آنزیم ها تغذیعه دامترکیب بدن دام و خوراکهای مصرفی آنهاآب درتغذیه حیواناتکربوهیدراتها وتغذیه داملیپیدها و تغذیه حیواناتپروتئین و تغذیه حیواناتعوامل موثربراحتیاجات اسیدآمینه ایمشکلاتی که اسیدهای آمینه ممکن است در خوراک داشته باشندمعیارهای ارزیابی کیفیت پروتئین در نشخوارکنندگانانرژی درتغذیه حیواناتمواد معدنی مورد نیازدرتغذیه دامتعادل آنیون – کاتیونویتامین هااصول هضم ، جذب و متابولیسم درحیوانات اهلیترکیبات مغذی پرورش دام و طیورنژادهای گاوتشریح و فیزیولوژی اندامهاچرخه محلیهورمونهااصول جایگاههااصول پرورش گاوهای شیریاصول تغذیهمدیرت گوساله هااهمیت آنتی بیوتیک ها و مواد معدنی وویتامینی در تغذیه گوساله هامدیریت زایمانبیماریهای ناشی از زایمان گاوهااصول شیردوشیعواملی که در مقدار تولید شیر و چربی آن موثرندساختمان بدن طیورپوشش بدن طیورسیستم استخوانی واسکلتدستگاه تنفسسیستم ماهیچه ای طیوردستگاه عصبیدستگاه گوارشغدد داخلی و هورمونها وعمل آنهاتولید مثلتخمک گذاریساختمان وترکیب شیمیایی تخم مرغدستگاه تولید مثل خروسجوجه کشیرشد جنینرشدفیزیولوژیکیمدیریت ماشینهای جوجه کشیموارد مرگ ومیر جنینتعیین جنسیت جوجه هانوک چینیمدیریت دوران پرورش ونگهداریروشهای پرورش جوجه های گوشتیپروش مرغان تخم گذاراصول جایگاه طیورتغذیه طیور آناتومی و فیزیولوژیاستخوان بندی ( اسکلت )بخشهای گوناگون اسکلتسیستم عصبیتنفسطبقه بندیقوام عضلات مخططساختار میکروسکوپی عضلات اسکلتیسیستم سارکوتوبولارپیوند عصب وعضلهعروق خونیسیستم های گردش خونسیستم لنفاویساختارواعمال کلیهنقش سیستم تنفسیهورمونهاغده هیپوفیزهورمونهای هیپوفیزغده تیروئیدغده پاراتیروئیدعلائم کمبود انسولینایکو زانوئیدها زبان تخصصیواژگان و درک مطلبریشه ، پیشوند ، پسونددرک مطلبپاسخنامه متونگرامرفعلجملات شرطیساختمان مجهولضمیراسمحروف تعریفنقل قول مستقیم وغیرمستقیممطابقت فعل وفاعل  آناتومی و فیزیولوژیتشریح دستگاه گوارشتعریف گوارشغده بزاقیجریان ترشح بزاقاعمال بزاقمکانیسم بلعفیزیولوژی معدهفازهای ترشحات معدهکنترل فعالیتهای  معدهوقفه ترشح و حرکت معدهانواع حرکات معدهتنظیم عصبی حرکات معدهتنظیم گرسنگی و سیریاستفراغ و تهوعفرآیند میکرو ارگانیسم های شکمبهفیزیولوژی رودهغده های روده دوازدهعمل شیره گوارشی روده حرکات رودهاجابت مزاجکبدکیسه صفراترشح صفراهضم و جذب پروتئین هاهضم و جذب لیپیدهارسانش آب و الکترولیت در روده باریکهضم و جذب در روده بزرگجذب ویتامینهامدفوع ( Faeces )روده باریکروده های کور ، راست روده و کلواککبد و پاکنراسفشاراسمزی مواد بلعیحجم مواد بلعیتنظیم موادتشریح و فیزیولوژی اندام تولید مثل نربیضه هاغدد ضمیمهتحریک وانزالاسپرم سازیاسپربماتوسیتوجنسیساسپرمیوجنسیسانتقال اسپرم به اپیدیدمهورمونهای جنسی نربلوغتشریح و فیزیولوژی دستگاه تولید مثلی مادهاندو کرینولوژیهورمونهای نورو هیپوفیزهورمونهای استروئیدی جنسیدوران جنینی و نوزادیچرخه تخمدان ( فحلی )دوره های چرخه فحلیروشهای تشخیص فحلیحیوانات فصل زاتغییرات هورمونی در فحلیلقاح اووسیتتقسیمآلانتو ئیستشکیل عضوتغییرات هورمونی در طول آبستنیسخت زاییروشهای ایجاد زایمان زود رساسپرم گیریسوپراوولاسیونآماده سازی ماده گاوهای تخمک دهغده های پستانیلاکتوژنز آغوزگالاکتوپویزیز بیوشیمیاسیدهای نوکلئیکساختار پلیمری اولیهساختار ثانویه DNAبازشدن و ترکیب مجدداسید ریبونوکلئیکانواع مختلف RNAسنتزپروتئینهورمونهاویتامین هامتابولیسم و کربوهیدراتهاگلیکولیزآنزیم های مورد استفاده در هضم کربوهیدراتهامسیرامبدن – مایرهوف ( گلیکولیز )تولیدATPسرنوشت پیرووات ( Fate of pyruvate )اسیدوزلاکتیکی (Lactic Acidosis )            مسیرهای مختلف متابولیسم کربوهیدراتچرخه کربس یا سیکل اسید سیتریکواکنش های سیکل اسید سیتریکبیلان انرژی درراه گلیکولیززنجیره انتقال الکترونی و فسفریلاسیون اکسیداتیومنابع الکترونچگونگی سازمان یافتن زنجیره انتقال الکترونیفسفریلاسیون اکسیداتیونظریه شیمی اسموتیکواکنشهای گلوکونئوژنزتنظیم متابولیسم گلیکوژنمتابولیسم اسیدهای چربمسیر سنتز اسیدهای چربRQ ( ضریب تنفسی ) RQکنترل هورمونی لیپولیزدرآدیپوسیتهامتابولیسم اجسام کتونیجریان متابولیکی ازت آمینیتقسیم بندی اسیدهای امینهسرنوشت اسکلت کربنی ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایشات کشاورزیآشنایی باژنتیک جمعیتمحاسبه فراوانی های ژنی و ژنوتیپیقانون هاردی واینبرگآزمون درتعادل بودن یک جامعهمحاسبه فراوانی افراد هتروزیگوت ناقلعوامل موثر برفراوانی ژنهاIجهش،موتاسیون III، مهاجرت II IIIII انتخاب IIIارزش ژنوتیپی و روابط بین آلل هاIاندازه اجتماع  III، قدرت زنده ماندن II IIIIIقدرت باروری IIIiv شانش IVانتخابانتخاب برای اپیستازیانتخاب برای اثر افزایشی ژنهاآمیزش های غیر تصادفی (جور شده)صفات کمی و کیفی ارزش های فنوتیپی و ژئوتیپیاثر متوسط ژنارزش اصلاحیانحراف غلبهاثر اپیستازیاثر عوامل محیطیشباهت بین خویشاوندانوراثت پذیری و روش های برآوردآنروش رگرسیون وشباهت بین خویشاوندانروش آنالیز واریانستکرار پذیریهمبستگی های ژنتیکی و محیطیپاسخ به انتخابفاکتورهای موثر در پاسخ به انتخابتفاوت در ارزش های اصلاحیفاصله نسلیدقت انتخابهمبستگی بین ارزش ارثی و رکورد خود حیوانهمبستگی بین ارزش ارثی و میانگین رکوردهای تکراری حیوانرابطه ژنتیک و محیطارزیابی ژنتیکیکوردهای های تکراریاستفاده از رکورد خویشاوندان در برنامه های انتخابروش های انجام انتخابسیستم های مختلف آمیزشکاربرد اصلاح دام در افزایش تولیدات دامیمبانی تئوریک پدیده هتروزیسبرآورد هتروزیس برای صفات تولیدیانواع مختلف هتروزیساصول اصلاح نژاد گاو شیریتصحیح رکوردهها برای عوامل غیر ژنتیکیهمبستگی ژنتیکیانتخاب در گاو شیریمیزان دقت و قابلیت اعتماد پیش بینی ارزش های اصلاحیاصول اصلاح نژاد گوسفندصفات مهم اقتصادیهمبستگی فنوتیپی و ژنوتیپیانتخاب در گوسفندپرورش خویشاوندی در گوسفنداصول اصلاح نژاد طیورصنعت ادغام شده مرغان تخم گذار تغذیه دامخوراکهای مورد استفاده در تغذیه دام و طیورعلوفه هامراتع و علوفه های گیاهیعلوفه خشک و محصولات فرعی آنهاریشه، غده ها و فرآورده های فرعی آنهادانه ها و فرآورده های غلاتکنسانتره های پروتئینیترکیبات ازته غیر پروتئینیمواد افزودنیسیلوهاقابلیت هضمعوامل موثر بر قابلیت هضمناهنجاریهای متابولیکیهیپوگلیسمیکتوز در گاوهاکاهش چربی شیراسیدوزنفختغذیه گاوهای شیریگاوهای شیریمواد مغذیاسیدهای آمینهلیپیدهاویتامین هاآبعلایم و نشانه های کمبودانرژیتغذیه مرغهای تخمگذارتولک بردنتغذیه جوجه های گوشتیپرورش دام و طیورگندمذرتیولاف (جو دو سر)جومایلو (ذرت خوشه ای ) (سورگوم)چاودارتریتیکالهبرنجسبوس گندمگندم نرمهبوجاری گندمسبوس برنجضایعات نانواییملاسمنابع پروتئینی مورد استفاده در جبره طیور و خصوصیات این منابعپروتئین های حیوانیچربی به عنوان منبع انرژیموارد اولیه جهت تامین عناصر معدنی در تغذیه به طیورموادی که به صورت افزودنی های خوراکی به جیره اضافه می شوندمعرفی برخی از سموم گیاهی موثر بر عملکرد پرندهروش های غذا دادنمزایای پلتمعایب استفاده از پلتمحدودیت های غذاییمنشاء گوسفندان امروزینژادهای مختلف گوسفندنژادهای با پشم ظریفنژادهای با پشم متوسط یا نسبتا ظریفنژادهای با پشم درازنژادهای با پشم آمیختهنژادهای با پشم قالی یا پشم ضخیمنژادهای گوسفند پوستینژادهای مهم بز در دنیافصل فعالیت جنسیبلوغسیکل فحلیعلایم فحلیبازده تولید مثلیبیولوژی پشم و موانواع تارهای پشمارزشیابی گوسفندان از نظر تولید پشمسیستم های پرورش گوسفنداعمال مدیریتی در گوسفنداریاعمال مدیریتی تولید مثلیبره زایینشانه های بره زاییشناسایی و قضاوت گوسفندتاسیسات و جایگاه نگهداریتغذیه گوسفندفلاشینگآشنایی با روش های اصلاح نژاد در گوسفندان و بزصفات کیفی یا فنوتیپیصفات کمی یا ژنوتیپیتعیین جنسیتچگونگی انتقال خواص مربوطه به رنگروش های مختلف اصلاح نژاد در گوسفندانواع روش های انتخاب یا به گزینی سیستم های پرورشیانواع آمیخته گریروش های اندازه گیری مقدار هتروزیس زبان تخصصی

برچسب‌ها: ۱۳۰۹, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مهندسی کشاورزی, علوم دامی, پرورش طیور

برچسب ها :


شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید