کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

۱۳۱۳ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

 مهندسی کشاورزی – صنایع غذایی زبان تخصصی شیمی مواد غذاییآب و انجمادلیپیدهاپروتئین ها میکروبیولوژی مواد غذاییشناسایی میکروارگانیسم هافساد مواد غذایی مختلفنگهداری مواد غذایی، مواد شیمیایی و اشعه دهی تکنولوژی مواد غذاییفیزیولوژی تولید و ترشح شیرترکیب شیر پستاندارانگونهمواد سنتزی شیرترکیبات تشکیل دهنده شیراهمیت شیرپروتئین شیرکاپاکازئینایمنوگلوبولین هاآنزیم های شیرلاکتوزویتامین هاخواص فیزیکی شیرمیکروبیولوژی شیرطنابی شدنکپکهای مهم در صنایع لبنیمخمرهاجمع آوری و دریافت شیرشیر دوشیآزمایش کیفی شیرظروف مناسب جمع آوری شیرروشهای افزایش زمان نگهداری شیرفرآوری شیرعملیات حرارتیترمیزاسیونپاستوریزاسیون LTLTفراپاستوریزاسیوناستریلیزاسیونتحول شیر UHT در طی نگهداریویژگیهای شیر استریلیتهتاثیر حرارت بر ترکیبات شیراستاندارد کردن چربی و خامه و شیرساختمان سانتریفوژهموژنیزاسیوناثر هموژن کردنتکنولوژی غشاییتکنولوژی شیر تغلیظ شدهشیر حشک (پودر شیر)فرآورده های تخمیری شیرماستکومیسکفیرخامهکرهدوغپنیرمراحل تهیه پنیرانتخاب شیر برای پنیر سازیپاستوریزاسیون شیرتلقیح میکروبیانعقاد شیرمکانیسم انعقادعمل آوری دلمهعوامل موثر در رسیدن پنیرآب پنیربستنی سازیشست وشوی تجهیزات لبنی  روغنتکنولوژی روغنتاریخچهدر ایراننقش چربی ها در رژیم غذایی انسانساختار روغن ها و چربی هاترکیبات غیر گلیسریدی روغن ها و چربی هاترکیبات موثر در پایداری روغنترکیبات موثر در طعم و بوی روغنمواد اولیه روغن کشیواکنش های چربی ها و اسیدهای چربهیدرولیز هااستریفیکاسیونصابونی شدنواکنشهای زنجیر اسیدهای چربسرعت واکنش های اتواکسیداسیونمحصولات حاصل از اکسیداسیون روغن ها و چربی هاسینرژیست هالیپیدهای غیر صابونی شوندهخواص فیزیکی و شیمیایی مهم روغن هامراحل فرآوری دانه های روغنی و استخراج روغنروغن کشیعملیات حرارتیپخت دانه های روغنیاستخراج روغن با فشار مکانیکیاستخراج با حلالمعادله بوخرانواع اکستراکتورهابازیافت حلالتصفیهصمغ گیریهیدراسیونخنثی سازیروش های تصفیه جایگزینفرآوری و مصرفرنگبریمواد جاذببوگیریهیدروژناسیونسموم گازیروش های احیاء کردن نیکلانتخاب گریتولید هیدروژنمراحل تبلوراستخراج روغن از بازیافت های حیوانیروغن آفتابگردانروغن پالمارگارینتاریخچهچغندر قنداسیدهای چربمواد معدنی چغندر قندفرآیند استخراج قند از چغندربرداشت و حمل چغندر به کارخانهآسیاب خلالاصول استخراج قندانواع دیفیوزرهاپرس تفالهتصفیه شربتکوره آهکمراحل شولاژدکانتورهاانواع صافیسولفیتاسیونتغلیظعوامل موثر در مسائل اقتصادی اواپراتورملاکسورتولید قند حبه و قند کلهملاس اصول طراحی کارخانجاتطراحی کارخانجات کاربردهای طراحیاتوماسیون یا خودکار شدنموقعیت کارخانهخصوصیات کارخانهتهیه طرح کارخانهنقل و انتقال در کارخانجات صنایع غذاییانواع سیستم های انتقالعوامل موثر در انتخاب نوع نقالهانواع نقاله هاخصوصیات پمپ ها در صنایع غذاییموتورهای الکتریکیجنس مواد ساختمانی بکار رفته در کارخانه های مواد غذاییمواد مورد استفاده در کارخانجات صنایع غذایی در ارتباط با خط تولیدلوله و اتصالات و شیرآلات کارخانه های صنایع غذایینکاتی در مورد ساخت و نگهداری ساختمانهای صنایع غذاییتهویهنور داخل ساختمانچگونگی تامین آب کارخانه و خصوصیات کمی و کیفی آنبخار آب در کارخانهچگونگی تعیین ظرفیت بخار بر اساس بخار معرفی کارخانهتامین آب داغ کارخانهبرق مصرفی کارخانهنکات قابل توجه در توزیع برقسیم کشی ساختمان اصول مهندسیابعادسیستمخواص سیستمبقای جرمانرژیبقای انرژیفرآوری حرارتیمکانیک سیاله هاقوانین مربوط به سیاله هامشخصات حرکتی سیالهسرعت بحرانیافت فشار سیاله هاتفاوت انرژی در زانوها و تبدیل هااندازه گیری فشارهای استاتیک و سرعت در سیاله هاافت فشار در دستگاه تبادل حرارتیمنحنی مودیدانسیته مواد پودری یا دانه ایسیلان و جریان مواد پودریرئولوژی مواد غذاییخواص مایعاتسنجش ویسکوزیتهسنجش جریانانواع سیاله هاتوان لازم برای اختلاط مایعاتپمپ هاسپاراتورها یا جداکننده هاسانتریفوژهموژنیزاسیونخشک کردنگرمایش با مایکرودیوخواص حرارتی ماده غذاییانتقال حرارت و روش های آنمبدل های حرارتیترمودینامیک انجماد مواد غذاییافت رطوبت در منجمد کننده ها و سرد کننده هاترمودینامیک کاربردیقوانین ترمودینامیکمایع فوق سردبخار گرم تراز اشباعتبرید یا (زیم آوری )سیکل های بخار آبسیستم تبریدانواع سیستم تبریدسایکرومتریخواص هوای مرطوبخواص مخلوط های هوا – بخار آبنمودار رطوبت سنجیموارد کاربردی نمودار سایکرومتریسیستم های جداسازی غشائینکات کلیدی اصول مهندسی ریاضی عمومی ۱مفهوم تابعدامنه تابعبرد تابعتساوی دو تابعاعمال جبری روی توابعترکیب توابعتابع قدر مطلقتابع جزء صحیح یا براکتتابع زوج و فردتوابع مثلثاتی و برخی خواص آنهاتوابع صعودی و نزولیتابع یک به یکتابع معکوستابع پوشا و تابع کراندارتابع متناوبحدروابط هم ارزیحدود نامتناهیحد در پی بی نهایتمواقعی که حد چپ و راست باید جداگانه محاسبه شودصور مبهمرفع ابهام از حالترفع ابهام  ¥´ oرفع ابهام به صورترفع ابهام  ¥ – ¥معرفی عدد نپرپیوستگیپیوستگی در فاصلهتعریف مشتقمشتق گیری از توابعبررسی نقاطی که تابع در آن نقاط مشتق پذیر نیستکاربرد مشتقتعبیر هندسی قضیه مقدار میانگینبهینه سازینکات جالب در بهینه سازیتوابع نمایی و لگاریتممفاهیم اولیه درباره ی توابع نماییمعرفی عدد نپر و رفع ابهام ۱تابع لگاریتماعداد مختلطمعرفی اعداد مختلط و بیان برخی خواص آنهاصورت مثلثاتی یا قطبی اعداد مختلطریشه n ام یک عدد مختلطتوابع هذلولوی یا هیپربولیک  زبان تخصصی شیمی مواد غذاییکربوهیدراتهاآنزیم ها و رنگهامواد معدنی و ویتامینها میکروبیولوژی مواد غذایینگهداری مواد غذاییحرارتخشک کردنتخمیرشاخص های میکروبیمسمومست هاانگلهای حیوانی موجود در مواد غذایی تکنولوژی مواد غذاییغلاتریخت شناسی و ترکیب شیمیایی غلاتعوامل شیمیایی موثر بر کیفیت گندمنگهداری گندمروشهای مختلف نگهداری غلاتسیلو یا انبارهای ویژه نگهداری غلاتماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در سیلوآفات و امراضمراحل مختلف فرآیند آسیاب کردنمشروط کردن گندمنگهداری آرد گندممواد افزودنی به آردانواع گلوتنتهیه نانکیک سازیتکنولوژی بیسکویتتکنولوژی تهیه خمیراستخراج نشاسته و گلوتن از گندمبرنجسویاتاریخچه کنسروسازیمراحل کنسروسازیانتخاب مواد اولیهتمیز کردندست چین کردندرجه بندیپوست گیریآنزیم بریپرکنیتخلیه هوا و گازهادرب بندیفرآیند حرارتی کنسروهاعملیات حرارتیمبانی علمی عملیات حرارتیمقاومت میکروارگانیسم ها در مقابل حرارت و عوامل موثر بر آنهاعوامل موثر بر مقاومت میکروارگانیسم ها در مقابل حرارتتعیین شرایط عملیات حرارتیروش گرافیکظروف بسته بندیانواع مواد بسته بندی به لحاظ جنس مصرفیقوطی های فلزیلاکهاشیشهفویل آلومینیومفیلم های انعطاف پذیرظروف سخت و نیمه سختفرآورده های کنسرویکنسرو ماهیطرز تهیه محلولهای نمککنسرو قارچ خوراکیتولید مرباطرز تهیه شربت برای قسمت مایع کمپوت هاکمپوت گیلاسکمپوت سیبکنسرو رب گوجه فرنگیکنسرو آب پرتقالکنسرو آب آنگورکنسرو خیار شورانواع فساد کنسروهافساد قبل از عملیات حرارتیفساد نشتیفساد ناشی از عملیات حرارتی ناقصمواد کنسروی کم اسیدفساد و ترشیدگی مسطحفساد TAفساد سولفیدیمواد کنسروی اسیدیفساد و تغییرات شیمیاییpH ماده غذایی pHویژگی های صفحات فولادی مصرف شده در ساخت قوطی های حلبیلاک قوطیخوردگی داخل قوطیخورده شدن قلعزنگ زدگیخوردگی خارج قوطیفساد و تغییرات فیزیکیباد کردگیمسائل جانبی کارخانه های کنسروسازینقش و اهمیت آب در کنسرو سازیموارد کلرینه کردن آبضد عفونی کردن دستگاههاانواع ضد عفونی کننده هانگهداری مواد غذایی با استفاده از حرارت های پاییناصول نگهداری مواد غذایی به وسیله انجمادنگهداری مواد غذایی با استفاده از گرماتبخیر و تغلیظ نگهداری مواد غذایی توسط مواد افزودنیخشک کردننگهداری مواد غذایی با استفاده از تخمیرتابش (پرتو) دهیمایکروویو اصول طراحی کارخانجاتخصوصیات کلی دستگاهها و ماشین آلات مورد مصرف در صنایع غذایینحوه استقرار دستگاههامحاسبات و بررسی های اقتصادی طرحمسائل جنبی (فاضلاب و اپراتورها)روشهای تصفیه فاضلاباواپراتور اصول مهندسی ریاضی عمومی ۱انتگرال معین و نامعین و روشهای انتگرال گیریتغییر متغیر در انتگرال گیریروش های بنیادی انتگرال گیریانتگرال گیری به روش جزء به جزءانتگرال گیری به روش تجزیه کسرهامحاسبه برخی انتگرال های خاصانتگرال توابع هذلولیمشتق از انتگرالانتگرال معین برخی خواص انتگرال معینمحاسبه سطح محصورحجم یک جسم دوارطول قوس یک منحنیانتگرال های غیر عادی و ناسرهتابع گاما و بتادنباله وسریسریسری های تلسکوپیسری متناوبهمگرایی مطلقسری توابععملیات با سری های توانی

برچسب‌ها: ۱۳۱۳, منابع آزمون کارشناسی ارشد, مهندسی کشاورزی, علوم و صنایع غذایی

برچسب ها :


 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید