کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال ۸۶ 


 


دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری همه رشته ها سال ۸۶

                          

 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی


 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

 رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید


   دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری همه رشته ها سال ۸۶

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۱۰۱ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
  ۱۱۰۲ مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
  ۱۱۰۳ سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
  ۱۱۰۴ مجموعه زبان‌عربی کلید سوالات
  ۱۱۰۵ مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
  ۱۱۰۶ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
  ۱۱۰۷ مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
  ۱۱۰۸ مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
  ۱۱۰۹ فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۰ مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
  ۱۱۱۱ الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۲ الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۳ الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۴ مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
  ۱۱۱۵ الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
  ۱۱۱۶ مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۷ مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ کلید سوالات
  ۱۱۱۸ مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲ کلید سوالات
  ۱۱۱۹ علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
  ۱۱۲۰ مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
  ۱۱۲۱ مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
  ۱۱۲۲ مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
  ۱۱۲۳ مجموعه علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
  ۱۱۲۴ مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
  ۱۱۲۵ مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
  ۱۱۲۶ مجموعه‌ حقوق‌ ۱ 
  مجموعه‌ حقوق‌ ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۱۲۷ مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
  ۱۱۳۰ مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
  ۱۱۳۲ باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
  ۱۱۳۳ مجموعه‌ روانشناسی ۱ 
  مجموعه‌ روانشناسی ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۱۳۴ حسابداری کلید سوالات
  ۱۱۳۷ مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
  ۱۱۳۸ علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
  ۱۱۳۹ مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
  ۱۱۴۰ پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
  ۱۱۴۲ مجموعه‌ مدیریت‌ ۱ 
  مجموعه‌ مدیریت‌ ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۱۴۶ برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست کلید سوالات
  ۱۱۴۸ مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
  ۱۱۵۲ مجموعه مدرسی و معارف اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه) کلید سوالات

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۲۰۱ مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ ۱ 
  مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۲۰۲ مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
  ۱۲۰۳ مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
  ۱۲۰۴ فیزیک و نانو فیزیک کلید سوالات
  ۱۲۰۵ فوتونیک کلید سوالات
  ۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی ۱ 
  مجموعه زیست شناسی ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۲۰۷ مجموعه‌ آمار کلید سوالات
  ۱۲۰۸ مجموعه‌ ریاضی ۱ 
  مجموعه‌ ریاضی ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۲۰۹ علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
  ۱۲۱۶ مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
  ۱۲۱۷ علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
  ۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۲۵۱ مجموعه‌ مهندسی‌ برق ۱ 
  مجموعه‌ مهندسی‌ برق ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۲۵۳ مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
  ۱۲۵۵ ‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
  ۱۲۵۶ مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
  ۱۲۵۷ مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
  ۱۲۵۸ مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوری کلید سوالات
  ۱۲۵۹ مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
  ۱۲۶۰ مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
  ۱۲۶۲ مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
  ۱۲۶۳ مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
  ۱۲۶۴ مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
  ۱۲۶۷ مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
  ۱۲۶۸ مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
  ۱۲۷۲ مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
  ۱۲۷۳ مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
  ۱۲۷۶ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
  ۱۲۷۷ مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر ۱ 
  مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر ۲
  کلید سوالات ۱ 
  کلید سوالات ۲
  ۱۲۷۹ مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
  ۱۲۸۳ مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
  ۱۲۸۴ مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
  ۱۲۸۵ مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازی کلید سوالات
  ۱۲۸۶ مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
  ۱۲۸۷ مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
  ۱۲۸۸ مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
  ۱۲۸۹ مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
  ۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
  ۱۲۹۱ مهندسی مکاترونیک کلید سوالات
  ۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۳۰۱ مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
  ۱۳۰۲ مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) کلید سوالات
  ۱۳۰۳ مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر) کلید سوالات
  ۱۳۰۴ مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
  ۱۳۰۶ مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۰۷ مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
  ۱۳۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
  ۱۳۰۹ مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
  ۱۳۱۱ مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
  ۱۳۱۲ مجموعه مهندسی منابع طبیعی کلید سوالات
  ۱۳۱۳ مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
  ۱۳۱۴ مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۱۵ مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
  ۱۳۱۷ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
  ۱۳۱۹ مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۲۰ هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۲۱ مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
  ۱۳۲۲ مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۲۳ مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
  ۱۳۲۴ مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
  ۱۳۲۵ مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
  ۱۳۲۶ مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
  ۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی کلید سوالات

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۳۵۰ برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ کلید سوالات
  ۱۳۵۱ طراحی‌ شهری کلید سوالات
  ۱۳۵۲ مجموعه معماری کلید سوالات
  ۱۳۵۳ مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخی کلید سوالات
  ۱۳۵۷ کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
  ۱۳۵۸ تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
  ۱۳۵۹ پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
  ۱۳۶۰ مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
  ۱۳۶۱ مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات

  رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

  کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی  
  ۱۴۰۴ پرستاری کلید سوالات
  ۱۴۰۵ بهداشت محیط کلید سوالات
  ۱۴۰۶ بهداشت حرفه ای کلید سوالات
  ۱۴۰۷ حشره شناسی پزشکی کلید سوالات
  ۱۴۰۸ فیزیوتراپی کلید سوالات
  ۱۴۰۹ ویروس‌ شناسی‌ کلید سوالات
  ۱۴۱۰ مامایی (فقط خواهران‌) ‌ کلید سوالات
  ۱۴۱۱ ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات
  ۱۴۱۴ فیزیک پزشکی کلید سوالات
  ۱۴۱۵ آموزش بهداشت کلید سوالات
  ۱۴۱۶ فیزیولوژی کلید سوالات
  ۱۴۱۷ آمار زیستی کلید سوالات
  ۱۴۱۸ باکتری‌ شناسی‌ کلید سوالات
  ۱۴۱۹ هماتولوژی کلید سوالات
  ۱۴۲۰ بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌ کلید سوالات

  برچسب ها :
  

   
  دی وی دی های مهندس دربندی
  دی وی دی های مهندس در بندی
  به ما امتیاز بدهید