کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

روش مطالعه درس شیمی مبحث سنتیک

روش مطالعه درس شیمی مبحث سنتیک

konkurchi141.png (430×290)

ابتدا متن کتاب خوانده شود سپس نکات قبل از تست ها مرور شود و تست ها را برای چند
روز تقسیم کنید تا خسته کننده نشود و بیش تر در ذهن بماند هم چنین با این کار وقت و
حوصله ی بیش تری برای بررسی کامل سؤالات باقی می ماند.
رویا خالق پرست –شهر ساری

١-انواع نظریه های سینتیک بررسی شود

برای مشاهده بقیه به ادامه مطلب رجوع کنید…

٢-قواعد لازم برای رسم پیچیده فعال بررسی شود

٣-تعریف انرژی فعال سازی و فرمول آنتالپی واکنش از طریق انرژی های فعال سازی رفت
وبرگشت بررسی شود
۴-ساختار حالت گذار چند واکنش که در کتاب درسی آمده است مرور و حفظ شود.
فیروزه حسین زاده

پس از مطالعه دقیق کتاب درسی و انجام تمرین های داخل متن کتاب: ١)نگاه به درخت دانش
برای طبقه بندی آنچه مطالعه شده است.(دکارت:یادگیری چیزی جز طبقه بندی نیست)
٢)ابتدا انجام تست های پس از درسنامه و پل زدن بین مباحث مطالعه شده برای بیشتر
متوجه شدن و ایجاد آمادگی برای مطالعه ی نکات درسنامه ها(این کار قبل از مطالعه
درسنامه صورت می گیرد.)
٣)مطالعه درسنامه برای تثبیت مباحث
۴)انجام تستهای کلی پس از یک یا دو روز(یعنی فردا یا پس فرداش )
۵)انجام تست های جامع برای آزمون های جامع
پاسخ تشریحی این کتاب دقیقاً منطبق بر دانسته های دانش اموز از کتاب درسی است و
روش های حل روش های فراگیر است و پاسخ ها به گونه است که خود به اموزش مطالب
کمک می کند.فی المثل:
ارائه ی شکلهای جدیدی از مسئله ی برخورددر مورد بررسی وتحلیل انرژی وجهت مناسب
برخورد در مسائل مختلف مخصوصا سوال ۵ صفحه ٣۴ مطرح شده است. .اهمیت دادن به
مثال های کتاب درسی در بخش مفهوم ها و کاربردهادر مسئله ی ٢ صفحه ۴٩ گنجاندن تمام
۴ و در یک جدول بصورت خلاصه شده A نکات مربوط به مرتبه ی واکنش ها در یک نیم صفحه
(صفحه ۴٨ ) که دانش آموز میتواند آنرا کپی گرفته و به کتاب خودآموزی خود منتقل کند.
١)آوردن سوالات بیش تری از کنکورها چه سراسری و چه آزاد و یا حتی شبیه سازی با کنکور
در بخش سوالات جامع مخصوصا برای آزمونهای جامع برای سنجش کلی دانش آموز.
یعنی نقشه ذهنی برای “mind map” ٢)مطالب در این کتاب برمبنای درخت دانش و به صورت
چیدمان مباحث در ذهن آورده شده است.
٣)ترتیب ارائه نکته به صورت پیوستار است یعنی هر مطلب پیشنیاز آموزش مطلب بعد است
و گرفتن آزمون جامع در انته و تست برای کار بیشتر نیز به همین ترتیب بر ویژگیهای مثبت این
کتاب می افزاید.
۴)ارائه ی شکلهای جدیدی از مسئله ی برخورددر مورد بررسی وتحلیل انرژی وجهت مناسب
برخورد در مسائل مختلف مخصوصا سوال ۵ صفحه ٣۴ مطرح شده است.
محمد رضا تجملیان

فصل اول شیمی سال چهارم- سینتیک شیمیایی- ارتباط تنگاتنگی با مسئله دارد؛ به طوری
که درک مباحث آن با تحلیل مسائل صورت می گیرد. از این رو تیپ بندی کردن مسائل این فصل
با ارائه ی مثال های مختلف، داوطلب را با انواع گوناکون مسئله و روش های حلّ آن آشنا
می سازد و در ذهن او الگویی مرتب و منظم پدید می آورد.
این امر به دانش آموز توانایی پاسخ گویی به شکل های مختلف مسائل طرح شده در سال
چهارم و هم چنین کنکور را می دهد.
همچنین در پاسخ نامه ی تشریحی کتاب بعضی از مسائل به دو روش حل شده است، این امر
به بسط ذهنی داوطلب جهت پاسخگویی مسائل کمک می کند.
مجید پازانی

پاسخ تشریحی این کتاب دقیقاً منطبق بر دانسته های دانش آموز از کتاب درسی است و
روش های حل ، روش های فراگیر است و پاسخ ها به گونه ای است که خود به آموزش مطالب
کمک می کند.
فی المثل: ارائه ی شکل های جدیدی از مسئله ی برخورد در مورد بررسی و تحلیل انرژی و
جهت مناسب برخورد در مسائل مختلف مخصوصاً سوال ۵ صفحه ٣۴ مطرح شده است.
اهمیت دادن به مثال های کتاب درسی در بخش مفهوم ها و کاربردهادر مسئله ی ٢ صفحه
۴ و در یک جدول A ۴٩ گنجاندن تمام نکات مربوط به مرتبه ی واکنش ها در یک نیم صفحه
بصورت خلاصه شده (صفحه ۴٨ ) که دانش آموز میتواند آنرا کپی گرفته و به کتاب خودآموزی
خود منتقل کند.
١)آوردن سؤالات بیش تری از کنکورها چه سراسری و چه آزاد و یا حتی شبیه سازی با کنکور
در بخش سؤالات جامع مخصوصاً برای آزمون های جامع برای سنجش کلی دانش آموز.
یعنی نقشه ذهنی برای “mind map” ٢)مطالب در این کتاب برمبنای درخت دانش و به صورت
چیدمان مباحث در ذهن آورده شده است.
٣)ترتیب ارائه نکته به صورت پیوستار است یعنی هر مطلب پیشنیاز آموزش مطلب بعد است
و گرفتن آزمون جامع در انته و تست برای کار بیشتر نیز به همین ترتیب بر ویژگیهای مثبت این
کتاب می افزاید.
۴)ارائه ی شکلهای جدیدی از مسئله ی برخورددر مورد بررسی وتحلیل انرژی وجهت مناسب
برخورد در مسائل مختلف مخصوصا سوال ۵ صفحه ٣۴ مطرح شده است.
آیدا حیدری – شهر تهران

تست های تالیفی بسیار نزدیک به سوالات کنکور سراسری در این مبحث در کنار شامل بودن
کتاب بر تست های کنکور سراسری و آزاد کمک شایانی به جامع و کامل بودن این کتاب از
نظر غنای تست در این مبحث مهم کرده که به دانش آموز کمک بسیاری در تمرین کردن این
مبحث مهم می دهد.
هم چنین وجود دو خلاصه درس یه صورت های درختی و نکته محور به دانش آموز در مرور
سریع مباحث قبل از تست زنی و به عنوان بک منبع رجوع نکات فراموش شده که در هنگام
تست زدن متوجه آنها می شود،کمک کرده است.
سید محمد سعید رضوانی نژاد- شهر تهران

١. شروع با تست های توضیحی و مربوط به تعریف های کتاب درسی سپس آوردن سؤال
های محاسباتی
٢. یادآوری به دانش آموزان برای دقت در مطالب موجود در جای جای کتاب درسی با
آوردن تست های تألیفی دقیق
٣. آموزش استفاده از معادله واکنش برای پاسخ برخی تست ها به جای استفاده از
محاسبه و فرمول مثل سؤال ٣ صفحه
عاطفه بابا-اهواز

نکته مهم کتاب در این مبحث درسنامه قوی است که کلیه جملات مفاهیم و نکات مهم کتاب
درسی را به صورت خلاصه و دسته بندی شده اورده است .
همچنین نمودار های کتاب درسی در این درسنامه به طور کامل بررسی شده اند و نحوه
محاسبه پارامترهای مختلف از روی نمودار به طور کامل تشریح شده است .
نکته مثبت دیگر آوردن تست هایی الگو از مباحث اموزش داده شده است که در کنار هر
تست مشخص شده که دانش آموز باید چه مباحث از کتاب را مطالعه کرده و سپس به حل
تست های الگو بپردازد.
کلید واژه های اورده شده در کنار تست های الگو موجب دسته بندی و منظم شدن مباحث
در ذهن دانش اموز می گردد.
فائزه واشقانى فراهانى شهر تهران

١-در مبحث سنتیک کتاب آبی دارای درسنامه های کاملی است که نکات آموزشی و نکات
کنکوری مفید و مهم در آن اشاره شده است.
٢- هم چنین این کتاب حاوی پاسخ نامه دقیقی است و سریع ترین راه را برای رسیدن به پاسخ
صحیح استفاده کرده است .
٣-علاوه بر این به نمودارهای مبحث سینتیک که بسیار مورد سؤال هستند ،توجه شده است
و توضیحات مفیدی در مورد آن داده شده است.
آرزو عیوضی – پشتیبان – شهر آرج

با تشکر از زهراالسادات غیاثیشما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید