کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

رشته ی اقتصاد از نگاه دو کارشناس

رشته ی اقتصاد از نگاه دو کارشناس

 

رشته‌ی اقتصاد از نگاه دو کارشناس

هدف: در دانشگاه، اقتصاد را این گونه تعریف می کنند: علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود. به طور کلی بحث در این علم بر سر آن است که نحوه ی تخصیص بهینه ی این منابع چگونه است. می توانیم در یک تعریف کلی تر بگوییم که علم اقتصاد مطالعه ی علمی جنبه های گوناگون رفتار اقتصادی انسان است. به این دلیل علم اقتصاد جزء علوم اجتماعی محسوب می شود، درست نظیر جامعه شناسی، علم سیاست یا روان شناسی. ماهیت: علم اقتصاد از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. آن چه باعث شده این علم جزء علوم انسانی باشد، سر و کار داشتن رفتار اقتصادی انسان هاست. این خود باعث پیوند اقتصاد با فلسفه می شود که جنبه ی نظری اقتصاد است؛ اما آن چه باعث پیوند این علم با آمار و ریاضی شده است، جنبه ی کاربردی اقتصاد است که بسیار وسیع تر از جنبه ی نظری آن است. نه تنها آمار، ریاضی هم به اقتصاددانان در زمینه ی شناخت بهتر پدیده ها و رفتارهای فردی و اجتماعی کمک می کند. آمار رکن اساسی علوم اجتماعی، علم اقتصاد و سیاست های اقتصادی- اجتماعی است. با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری پیشرفته می توان مبنایی ریاضی و کمی برای تبیین، تشخیص و صورت بندی مسائل اجتماعی- اقتصادی فراهم آورد. هم چنین آمار امکان به دست دادن تصویر کلی یک وضعیت اقتصادی- اجتماعی خاص را فراهم می کند. علوم اجتماعی در مقایسه با علوم طبیعی ویژگی های خاص تری دارند، چون این علوم به بررسی رفتار انسان می پردازد و این رفتارها نیز ناهمگون است. گذشته از این، به دلیل تنوع فردیت ها پیش بینی در علوم اجتماعی به غایت سخت تر از پیش بینی در علوم طبیعی و تجربی است. گرایش های مقطع لیسانس: رشته ی اقتصاد در مقطع کارشناسی دارای ۶ شاخه ی اقتصاد نظری، بازرگانی، کشاورزی، پول و بانکداری، صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی می توانند این رشته را انتخاب کنند؛ البته برای داوطلبان رشته ی ریاضی، شاخه های بازرگانی و کشاورزی و برای داوطلبان انسانی، شاخه ی اقتصاد نظری ارائه نشده است؛ اما به گفته ی استادان این رشته تفاوت شاخه های مختلف اقتصاد در مقطع کارشناسی کم تر از ۳۰ واحد درسی است و چون دانشجویان می توانند ۹ واحد اختیاری خود را از شاخه های دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین شاخه های مختلف این رشته وجود ندارد. به ویژه این که بین درس های تخصصی هر شاخه نیز تشابهات بسیاری وجود دارد. برای مثال از ۱۱ درس اختصاصی شاخه ی اقتصاد پول و بانکداری، ۴ درس آن با شاخه ی اقتصاد بازرگانی مشترک است. با این همه ما برای آشنایی شما با شاخه های رشته ی اقتصاد، به معرفی اجمالی آن ها می پردازیم. شاخه ی اقتصاد نظری: اقتصاد نظری به مدل های ریاضی اقتصاد می پردازد؛ یعنی تأکید این بخش از اقتصاد بیش تر بر تئوری های ریاضی است. دکتر عسکریان در معرفی این شاخه می گوید: تقسیم بندی رشته ی اقتصاد به شاخه های مختلف، کار اشتباهی است؛ چون بین شاخه های این رشته مرزبندی دقیقی وجود ندارد. برای مثال ما در مقابل اقتصاد نظری، شاخه ای به نام اقتصاد کاربردی نداریم اما در کل به نظر می رسد که هسته ی اصلی تئوری های اقتصادی مثل اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی بیش تر در شاخه ی اقتصاد نظری مطالعه می شود؛ یعنی این شاخه بیش تر جنبه ی انتزاعی و تئوری دارد و تأکید آن روی تئوری های ریاضی است و دانشجوی اقتصاد نظری کم تر پدیده هایی از قبیل تجارت را مطالعه می کند. شاخه ی اقتصاد بازرگانی: اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه های کاربردی اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع حسابرسی و اصول حسابداری آشنا می شود. هم چنین با استفاده از یک سری مدل های تصمیم گیری و متدهای کمی تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می شود فرامی گیرد. شاخه ی اقتصاد صنعتی: در شاخه ی اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت، بازرگانی بین المللی، منابع و مضرات انحصار، سیاست رقابت، منافع مصرف کننده، هزینه ها و هم چنین حقوق و مقررات کاری که تنظیم کننده ی روابط بین کارگران و کارفرمایان است آشنا می شوند. شاخه ی اقتصاد پولی و بانکداری: دانشجویان این شاخه با نحوه ی عملکرد بانک های داخلی و خارجی، اسناد و اعتبار ارزی، سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی آشنا می شوند. شاخه ی اقتصاد کشاورزی: دانشجویان این شاخه، اقتصادی را که به محصولات کشاورزی و زمین و زراعت بازمی گردد مطالعه می کنند. دکتر پژویان در معرفی این گرایش می گوید: «بازار محصولات کشاورزی به دلیل این که در بسیاری از موارد پیوستگی تولید را ندارد، هم چنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاک در آن اثر عمده ای دارد، به مطالعه ی تخصّصی و ویژه ای نیازمند است؛ یعنی کارشناس اقتصادی این بخش باید علاوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد با مسائل کشاورزی از قبیل تولید کشاورزی و بازارهای محصولات کشاورزی آشنایی داشته باشند.» محمد مطلق کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه در همین زمینه می گوید: «اقتصاد کشاورزی حد فاصل رشته های مهندسی کشاورزی و اقتصاد است. یعنی دانشجویان هم اصول زراعت و دامپروری را مطالعه می کنند و هم با درس های اصلی اقتصاد مثل اقتصاد خرد و کلان آشنا می شوند.» آینده ی شغلی، بازار کار، درآمد: دانشجویان دوره ی کارشناسی اقتصاد بیش تر اطلاعات اولیه و پایه را مطالعه می کنند، در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ التحصیلی به طور تخصّصی و کاربردی فعالیت کنند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیش تری داشته و تئوری هایی را که مطالعه می کنند به کار می گیرند؛ یعنی می توانند مدل های اقتصادی نوشته، تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهای تازه ای برای رفع مشکلات اقتصادی مؤسسه ها و سازمان های مختلف ارائه دهند. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته بازار کار ندارند بلکه می توانند در بخش های مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات، وزارت صنایع، بانک مرکزی و مرکز آمار و … فعالیت کنند و مهم تر از همه این که حتی فارغ التحصیلان اقتصاد اگر در رشته ی تخصّصی خود فعالیت نکنند به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادی، نگاه کارشناسانه ای نسبت به جامعه و پیرامون خود دارند و می توانند در هر شغلی موفق باشند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترای اقتصاد در جامعه حضور دارند و مؤسسات و سازمان های خصوصی و دولتی نیز ترجیح می دهند که این دسته از فارغ التحصیلان را استخدام کنند؛ چون این افراد اطلاعات کاربردی تر و تخصّصی تری در زمینه های مختلف از جمله نفت، مالیات، ارزیابی یک طرح اقتصادی و کارشناسی مؤسسات خرد و بنگاه ها دارند. توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه: بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری و حتی دانشجویان سال اول این رشته تصور می کنند که اقتصاد مجموعه ای از محفوظات است، در حالی که این علم ارتباط نزدیکی با ریاضی دارد و دانشجو باید مباحثی مثل حد، مشتق و انتگرال را در حد یک دیپلمه به خوبی بداند. در غیر این صورت در درس های ابتدایی و اولیه ی این رشته مثل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضی و آمار با مشکل روبه رو می شود؛ مشکلی که تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان علوم انسانی با آن مواجه هستند. دانشجوی اقتصاد لازم باید به مباحث اجتماعی علاقه مند باشد و الفبای جامعه شناسی، علوم سیاسی و روان شناسی را بداند؛ چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و زنجیره ی علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است. علم اقتصاد یکی از پایه های اصلی جامعه است و باید در ارتباط با موضوعات دیگر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. هر جامعه ای ویژگی های خاص خود را دارد و یک کارشناس اقتصاد باید بتواند اطلاعات علمی خود را با جامعه ی مورد نظر تطبیق دهد. شرط اول، علاقه مندی به مباحث اقتصادی است چه در سطح خرد مانند مسائل اقتصادی در کارخانجات و شرکت های تولیدی و چه در سطح کلان مانند مسائل اقتصادی دولت و جامعه. وضعیت ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر: امکان ادامه ی تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد. گرایش های مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی عبارت اند از: ۱- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ۲- توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی ۳- علوم اقتصادی ۴- اقتصاد انرژی

 شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

 
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید