کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه زبان های خارجه

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه زبان

———————————————————————

 نفر اول کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه زبان : آذین زهرایی از تهران

 نفر دوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه زبان : علی شعار ابوذری از مشهد

 نفر سوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه زبان : آرش غیاثی سیدکی از شیراز

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید