کنکور و پایگاه کنکور و کنکورچی و مشاوره کنکور و کارنامه نفرات برتر کنکور و مصاحبه با نفرات برتر کنکور و فیلم های آموزشی کنکور

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه علوم انسانی

اعلام نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی

 

———————————————————————

 نفر اول کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : زهرا مشایخی از تهران

 نفر دوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : زینب امیر بکایی از تهران

 نفر سوم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : یاسمن خادمی شور مستی از شمیرانات

 نفر چهارم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : مهشاد سادات رفیعی تکبه از تهران

 نفر پنجم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : امیر حسین ملک مدنی از تهران

 نفر ششم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : سارا شفیع خانی از تهران

 نفر هفتم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : علیرضا هروی از یزد

 نفر هشتم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : نفیسه ملکی پارودباری از قزوین

 نفر نهم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : فرهاد تراز از قوچان

 نفر دهم کنکور سراسری ۱۳۹۲ گروه انسانی : غزاله قضاوتی از یزد

  
دی وی دی های مهندس دربندی
دی وی دی های مهندس در بندی
به ما امتیاز بدهید